Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1S-80
redakcija)

TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) sudaromų sutarčių projektų ir Tarnybos rengiamų vidaus teisės aktų projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, atstovauti Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolai nesurašomi, konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teisės taikymo klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
4.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
4.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
4.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
5.1. atlieka Tarnybos administracijos padalinių rengiamų Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (išskyrus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais) vertinimą juridinės technikos požiūriu, pastabų ir pasiūlymų dėl tokių teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo teikimą;
5.2. konsultuoja Tarnybos darbuotojus sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo bei taikymo klausimais jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
5.3. atlieka Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, pastabų ir pasiūlymų jiems teikimą;
5.4. atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.5. rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl pirkimų, atliekamų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.6. pagal Tarnybos kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolų bei nutarimus, kai protokolai nesurašomi, nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektus, dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, administruoja informaciją apie Tarnybos paskirtas administracines baudas ir jų vykdymą (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.7. rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.8. pagal Tarnybos kompetenciją rengia išvadas Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.9. renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir perduoda šią informaciją bei tokių sprendimų bei nutarčių kopijas Tarnybos administracijos padaliniui atsakingam už šios informacijos pateikimą Europos Komisijai, ir nustatyta tvarka viešą paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
5.10. kaupia, analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų klausimais;
5.11. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus pirkimų tvarkos pažeidimus, taip pat pirkimų gynybos ir saugumo srityje pažeidimų pobūdį ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas;
5.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus;
5.13. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ;
5.14. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
5.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų);
5.16. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
5.17. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui;
5.18. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
5.19. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.30
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €