Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 12
Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų ir su jais susijusių dokumentų prevencinei kontrolei atlikti, teisės aktams ir kitiems teisiniams dokumentams rengti ir jų atitikčiai teisės aktų reikalavimams tikrinti, teisinėms konsultacijoms teikti, korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius įgyvendinimą.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas užtikrinti Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą, vizuoja Viešųjų pirkimų plano ir keitimo procedūrų patikros lapus, pirkimų iniciatorių pateiktas paraiškas, prevenciniam patikrinimui pasirinktą pirkimo sutarties sudarymo procedūros patikros lapą, mažos vertės pirkimo pažymą, pirkimo iniciatorių užpildytus pirkimo sutarčių keitimo procedūros patikros lapus, viešojo pirkimo dokumentų rengimo patikros lapą, tikrina prevenciniam patikrinimui atrinktus viešojo pirkimo dokumentus.
- Atsižvelgdamas į galimų rizikos veiksnių ir departamento vykdomų viešųjų pirkimų vertinimo rezultatus prevenciniam patikrinimui pasirenka rizikingiausius pirkimus arba atskirus jų etapus, įvertina šių pirkimų procedūras ir vizuoja su jais susijusius pirkimo procedūrų patikros lapus, pasirinktinai tikrina Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytos informacijos pateikimo terminų laikymąsi, dalyvauja stebėtojo teisėmis (be balso teisės) departamento Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose.
- Siekdamas užtikrinti departamento atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų sklandų vykdymą, analizuoja informaciją apie įstaigos vykdomus pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą, teikia departamento generaliniam direktoriui siūlymus kaip tobulinti įstaigos vykdomas pirkimų procedūras ir informaciją apie pastebėtus trūkumus, nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų ar atskirų jo etapų atrankos prevenciniam patikrinimui tvarką.
- Siekdamas užtikrinti darbo santykius ir valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą departamente, rengia teisines išvadas, padeda, konsultuoja ir teikia siūlymus Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui, vykdo šio skyriaus parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų teisinę ekspertizę ir nustatyta tvarka juos vizuoja, nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas; atstovauja departamento interesams teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.
- Siekdamas užtikrinti departamento veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja darbo teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat konsultuoja teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
- Siekdamas užtikrinti korupcijos prevenciją departamente, atlieka departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą, rengia korupcijos prevencijos programos projektą, korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atlieka korupcijos prevencijos analizę ir departamento teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
- Siekdamas įgyvendinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo jo nuostatas: vykdo deklaravimo administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK ir kontrolės funkcijas.
- Siekdamas užtikrinti departamento rengiamų teisės aktų projektų, kitų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams.
- Siekdamas užtikrinti Teisės skyriui pavestų funkcijų vykdymą, bendradarbiauja su departamento ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu.
- Vykdo kitus departamento vadovybės, Teisės skyriaus vedėjo bei Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
- Turėti ne mažesnį kaip vienų metų teisinio darbo stažą darbo teisės srityje.
- Turėti ne mažesnį kaip vienų metų patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisykles ir kitus Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti.
- Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »