Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 1.
 • Pareigybės lygis – A. 1.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių taikymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse esantiems Lietuvos piliečių vaikams (globos nustatymą, galimų globėjų parinkimą ir įvertinimą, įkurdinimą, parvežimą į kilmės valstybę, kt.). III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą vaiko teisių apsaugos srityje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nuostatais ir kitais Tarnybos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis ir principais, 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – 1980 m. Hagos Konvencija), 2003 m. Europos Bendrijos Tarybos Reglamentu Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Briuselis IIa Reglamentas), 1996 m. Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (toliau – 1996 m. Konvencija), 1961 m. Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos priemonių srityje (toliau – 1961 m. Konvencija), Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-04-23 įsakymo Nr. A1-229/1V-289/V-491 ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų teisių ir geriausių interesų apsaugą;
 • Bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis renka, kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją apie galimas taikyti tarptautines vaiko teisių apsaugos priemones užsienio valstybėse, kurios nėra prisijungusios prie 1996 m. Konvencijos, 1961 m. Konvencijos, Briuselis IIa Reglamento bei nėra pasirašiusios dvišalių susitarimų dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;
 • Bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis sprendžiant klausimus dėl tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių taikymo Lietuvos piliečių vaikams (globos nustatymo, galimų globėjų parinkimo ir įvertinimo, nepilnamečių vaikų įkurdinimo, nepilnamečių vaikų parvežimo į kilmės valstybę, tėvų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kitų klausimų);
 • Bendradarbiauja su savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriais renkant informaciją apie galimus vaikų, likusių užsienio valstybėse be tėvų globos, globėjus, jų atliekamus vertinimus, vaikų gyvenimo sąlygas ir kitą informaciją, būtina užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms sprendžiant vaiko globos ir įkurdinimo klausimus;
 • Bendradarbiauja su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis sprendžiant klausimus dėl užsienio valstybėse nagrinėjamų vaikų globos bylų jurisdikcijos perdavimo Lietuvos Respublikos teismams; perdavus jurisdikciją Lietuvos Respublikos teismams – kontroliuoja tolimesnį globos bylos nagrinėjimą teikiant informaciją Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms;
 • Renka, kaupia ir analizuoja teismų praktiką tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją, susijusią su tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Organizuoja (teikia siūlymus, rengia pristatymus, derina techninius klausimus, rengia ataskaitas) Tarnybos ir kompetentingų užsienio valstybių institucijų atstovų susitikimus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus bei skundus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Teikia valstybės institucijoms (įstaigoms ir organizacijoms) informaciją tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas (pastabas, siūlymus) dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • .Organizuoja sprendimo dėl nelydimo mažamečio užsieniečio ar nelydimo nepilnamečio užsieniečio, turinčio savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, apgyvendinimo atitinkamoje socialinėje įstaigoje, kol teismas paskirs alternatyvią sulaikymui priemonę – patikėti atitinkamai socialinei įstaigai prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį, priėmimo procedūrą;
 • Tvarko Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurienėra prieglobsčio prašytojai, apskaitą;
 • Dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje sprendžiant tarptautinius vaiko teisių apsaugos klausimus;
 • Rengia Tarnybos pozicijų Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomose bylose projektus;
 • Konsultuoja, tarpininkauja, rengiant dokumentus Tarnybos darbuotojus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • Rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku ir tinkamai parengtų dokumentų surašymą;
 • dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais, renginių metu skaito pranešimus, teikia konsultacijas dalyvaujantiems asmenims;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus dirbančius Skyriuje tarptautinės vaiko teisių apsaugos klausimais jiems nesant;
 • palaiko tarnybinius ryšius su kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstaigų darbuotojais, vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vaiko globos klausimus;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
 • Mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: