Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių taikymą Lietuvoje ir užsienio valstybėse esantiems Lietuvos piliečių vaikams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vaiko teisių apsaugos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – 1980 m. Hagos Konvencija), 2003 m. Europos Bendrijos Tarybos Reglamentu Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Briuselis IIa Reglamentas), 1996 m. Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (toliau – 1996 m. Konvencija), 1961 m. Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos priemonių srityje (toliau – 1961 m. Konvencija), Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais reglamentuojančius vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, viešąjį administravimą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis renka, kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją apie galimas taikyti tarptautines vaiko teisių apsaugos priemones užsienio valstybėse, kurios nėra prisijungusios prie 1996 m. Konvencijos, 1961 m. Konvencijos, Briuselis IIa Reglamento ir nėra pasirašiusios dvišalių susitarimų dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;
5.2. bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis sprendžiant klausimus dėl tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių taikymo Lietuvos piliečių vaikams (globos nustatymo, galimų globėjų parinkimo ir įvertinimo, nepilnamečių vaikų įkurdinimo, nepilnamečių vaikų parvežimo į kilmės valstybę, tėvų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kitų klausimų);
5.3. bendradarbiauja su Tarnybos teritoriniais skyriais renkant informaciją apie galimus vaikų, likusių užsienio valstybėse be tėvų globos, globėjus, jų atliekamus vertinimus, vaikų gyvenimo sąlygas ir kitą informaciją, būtina užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms sprendžiant vaiko globos ir įkurdinimo klausimus;
5.4. bendradarbiauja su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis sprendžiant klausimus dėl užsienio valstybėse nagrinėjamų vaikų globos bylų jurisdikcijos perdavimo Lietuvos Respublikos teismams; perdavus jurisdikciją Lietuvos Respublikos teismams – kontroliuoja tolimesnį globos bylos nagrinėjimą teikiant informaciją Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms;
5.5. renka, kaupia ir analizuoja teismų praktiką tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.7. rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.8. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją, susijusią su tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.9. organizuoja (teikia siūlymus, rengia pristatymus, derina techninius klausimus, rengia ataskaitas) Tarnybos ir kompetentingų užsienio valstybių institucijų atstovų susitikimus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja jų prašymus, pareiškimus bei skundus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais, rengia atsakymų į juos projektus;
5.11. teikia valstybės institucijoms informaciją tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas (pastabas, siūlymus) dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.13. organizuoja sprendimo dėl nelydimo mažamečio užsieniečio ar nelydimo nepilnamečio užsieniečio, turinčio savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, apgyvendinimo atitinkamoje socialinėje įstaigoje, kol teismas paskirs alternatyvią sulaikymui priemonę – patikėti atitinkamai socialinei įstaigai prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį, priėmimo procedūrą;
5.14. tvarko Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, apskaitą;
5.15. rengia Tarnybos pozicijų Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomose bylose projektus;
5.16. konsultuoja, tarpininkauja, Tarnybos darbuotojus, rengiant dokumentus tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.17. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.18. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Tarnybos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Tarnybos dokumentacijos planą, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;
5.19. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas;
5.20. dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) tarptautiniais vaiko teisių apsaugos klausimais, renginių metu skaito pranešimus, teikia konsultacijas dalyvaujantiems asmenims;
5.21. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Tarnybos metinio veiklos plano tikslams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 9.00
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €