Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teismo finansininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo finansininkas (vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Teismo finansininko (vyresniojo specialisto) pareigybė reikalinga vykdyti teismo finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinti tinkamą pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- planuoti ir organizuoti savo darbą, asmeniškai atsakyti už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku;
- tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
- teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus teismo pirmininkui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
- teikti teismo pirmininkui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
- vykdyti išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
- rengti teismo finansinę atskaitomybę ir, teismo pirmininkui pasirašius, teikti teisės aktuose nurodytiems subjektams;
- užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
- teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant metinę teismo veiklos programą (strateginius veiklos planus);
- tvarkyti ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitą, apskaičiuoti ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą (amortizaciją), sudaryti ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų apskaitos registrus;
- užtikrinant racionalų ir taupų materialinių vertybių naudojimą, tvarkyti ir kontroliuoti atsargų, ūkio inventoriaus ir nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto pajamavimo, nurašymo bei panaudojimo operacijas;
- planuoti kitų metų bendrą lėšų poreikį bei išlaidas pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius vykdomoms programoms finansuoti. Apskaičiuoti kitų metų išlaidas prekėms, darbams ir paslaugoms, rengti detalų išlaidų sąmatos iššifravimą siekiant teisingai ir skaidriai nustatyti lėšų poreikį;
- rengti mėnesinę, ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę, siekiant, kad atskaitomybė būtų teisinga ir pateikiama nustatytu laiku;
- koordinuoti viešųjų pirkimų planavimą;
- vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo finansinė veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnį kaip 1 metų finansinio darbo stažą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintus: VSAFAS, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, Minimalius finansų kontrolės reikalavimus, Finansų kontrolės vadovą, Finansų kontrolės taisykles, Apskaitos vadovą, kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius institucijos ekonominę ir finansinę veiklą, apskaitą ir atskaitomybę;
- išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- 5 mokėti dirbti kompiuteriu, kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer bei biudžetinėms įstaigoms skirtomis finansų ir apskaitos sistemomis;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Akmenės rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »