Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,55) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus apygardos administracinis teismas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko 2019 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. T-127

TEISMO PIRMININKO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo pirmininko tarnybos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Teismo pirmininko tarnybos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti ir vykdyti, patarti teisėjams taikant Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
4.3. būti labai gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės sistema, labai gerai išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
4.4. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) A2 lygiu;
4.5. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti išvadas;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. stebi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, ją kaupia, analizuoja ir sistemina;
5.2. kaupia, analizuoja ir sistemina Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką;
5.3. pagal pavedimą renka, analizuoja ir sistemina 5.2 punkte nenurodytų tarptautinių teismų, užsienio valstybių ir nacionalinių teismų praktiką taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius teisės aktus;
5.4. renka informaciją apie Europos Sąjungos, tarptautinės teisės aktų pakeitimus, jų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje ir apie teismo pagrindinei veiklai svarbiausius bei aktualiausius pakeitimus informuoja teismo pirmininką, teisėjus, kitus teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
5.5. seka užsienio valstybių, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės doktrinos, susijusios su pagrindine teismo veikla, raidą ir apie svarbiausias aktualijas informuoja teismo pirmininką, teisėjus, kitus teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
5.6. renka, sistemina ar kitaip apdoroja su Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, kitų tarptautinių ar užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos, tarptautiniais ir juos įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją ir teikia išvadas, nuomones, pranešimus teismo teisėjams, teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
5.7. pagal poreikius, galimybes ar pavedimą seka ir analizuoja kitų nacionalinių teismų praktiką, kaupia, sistemina ir tvarko su tuo susijusią informaciją;
5.8. kaupia, analizuoja ir sistemina prieglobsčio bylose informaciją apie užsieniečių kilmės šalis, šią informaciją teikia teisėjams; pagal pavedimą rengia sprendimų šiose bylose projektus;
5.9. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konkrečiai bylai renka teisės aktus, teisinę ir kitą informaciją, ją analizuoja, teikia išvadas, tiria byloje iškylančias problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl byloje esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų, rengia procesinių sprendimų bei kitų procesinių dokumentų projektus;
5.10. teismo pirmininko pavedimu palaiko ryšius su Bendro patentų teismo regioniniais skyriais, vykdo kitus teismo pirmininko pavedimus, susijusius su atvykstančių į Teismą patentų bylų teisėjų ir proceso dalyvių priėmimu, bylų proceso užtikrinimu;
5.11. teismo pirmininko pavedimu teikia naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauja juos apmokant;
5.12. dalyvauja teisme sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.13. teismo pirmininko pavedimu vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »