Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – B.3. Pareigybės kategorija – 4

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jų eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiams pasibaigus, fiksuoti teismo bylų proceso eigą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO bei atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir teismo raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Užtikrina dokumentų valdymą pagal norminių ir metodinių aktų reikalavimus;
- Funkcijas atlieka laikantis galiojančių teisės aktų, teismo vidaus lokalinių aktų, susijusių su teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų atlikimu, reikalavimų, stebi ir domisi Teisės aktų registre skelbiamais teisės aktų pakeitimais, naujai priimamais teisės aktais, juos taiko atliekant priskirtas funkcijas.
- Pagal savo kompetenciją rengia paklausimus, įpareigojimus bei kitus raštus, susijusius su nagrinėjamomis bylomis;
- Tinkamai organizuoja teismo posėdžius, išrašo ir perduoda atsakingiems darbuotojams išsiųsti teismo šaukimus, pranešimus ir kitus dokumentus teismo proceso dalyviams, įstaigoms, atsakingoms už suimtųjų laikymą bei pristatymą į teismą, tai pažymi bylos informaciniame lape, išvardintų dokumentų nuorašus įsiuva į bylą, kontroliuoja šių dokumentų įteikimą ir pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka savarankiškai ar teisėjo nurodymu imasi organizavimo ir koordinavimo veiksmų, kad neįteikti procesiniai dokumentai pasiektų adresatą;
- Nustatyta tvarka skelbia pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;
- Teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka skelbia pranešimus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo interneto svetainėje.
- Iš teismo raštinės darbuotojų nustatyta tvarka gavęs procesinius dokumentus ir bylas, nedelsiant juos perduoda teisėjui;
- Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko bylos elektroninėje kortelėje nuskanuoja ir „prisega“ elektroninėse neišnagrinėtose bylose gautus pranešimus, pažymas apie šaukimų įteikimą, grįžusius neįteiktus vokus su procesiniais dokumentais, taip pat procesinius, kitus dokumentus;
- Išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas teisės aktų, vidaus lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
- Teisėjo nurodymu nustatyta tvarka kviečia į teismo posėdžius vertėjus, ekspertus, specialistus ar kitus asmenis;
- Sudaro bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdžiuose, sąrašus ir posėdžių dieną ne vėliau kaip 1 valandą prieš posėdžių pradžią iškabina juos informaciniame stende arba prie posėdžių salės durų;
- Prieš teismo posėdžių pradžią patikrina, ar raštinėje nėra gauta naujų dokumentų į bylą, jei dokumentai gauti, nedelsiant informuoja teisėją;
- Prieš teismo posėdžius patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę, patikrina įgaliojimus, nurodo vertėjams, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, pasirūpina, kad prieš teismo posėdžius ar po jų pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo posėdžių salėje užimtų jiems skirtas vietas ir apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
- Protokoluoja teismo posėdžius, surašo pažymas apie teismo posėdžius, įstatymų numatytais atvejais užtikrina teismo posėdžių įrašymą, naudojant garso įrašymo techniką bei laikantis teismo posėdžių garso įrašymo bei saugojimo reikalavimų, perkelia garso įrašą į Lietuvos teismų informacinę sistemą Liteko, bylos elektroninę kortelę; laikantis nustatytų terminų surašo, pasirašo ir pateikia teisėjams pasirašyti posėdžių protokolus, pažymas apie teismo posėdžius;
- Esant galimybei teisme įteikia proceso dalyviams procesinius ir kitus dokumentus, kuriuos jie privalo gauti pasirašytinai, dalyvavusių teismo posėdžiuose proceso dalyvių pageidavimu teismo šaukimuose pažymi laiką, išbūtą teisme;
- Išrašo vykdomuosius raštus, kai priimti procesiniai sprendimai turi būti vykdomi skubiai arba asmenims proceso metu skiriamos baudos (už neatvykimą į teismo posėdį, teismo posėdžio tvarkos pažeidimą ir pan.);
- Nustatyta tvarka ir terminais atitinkamas įstaigas informuoja apie nagrinėjamose baudžiamosiose bylose priimtus procesinius sprendimus dėl kardomųjų priemonių paskyrimo, pratęsimo ar panaikinimo; nustatyta tvarka ir nustatytais atvejais procesinius dokumentus išsiunčia Informatikos ir ryšių departamentui prie LR VRM, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registrui;
- Nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui perduoda procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;
- Atsižvelgiant į nustatytus įkainius pildo bylų pašto išlaidų pažymas;
- Chronologine tvarka įsiuva į teisme suformuotas bylas (išskyrus elektronines bylas) šalių ir teismo procesinius dokumentus, išsiųstų raštų, paklausimų kopijas, proceso dalyvių pasižadėjimus, posėdžių protokolus, gautus raštus ir kitus su bylos nagrinėjimu susijusius dokumentus, sunumeruoja bylų lapus, sudaro jų apyrašus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- Perduodamas į raštinę bylas patikrina, ar yra suformuota (suformuotos) žyminio mokesčio užduotis (užduotys) ir atliktas žyminio mokesčio įskaitymas (įskaitymai) ir nustatęs trūkumus nustatyta tvarka imasi priemonių trūkumams pašalinti;
- Nustatyta tvarka pildo Išnagrinėtų bylų perdavimo į raštinę apskaitos žurnalą, išnagrinėtas ir tvarkingai suformuotas bylas, taip pat bylas, kuriose teisėjas nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, nustatyta tvarka ir terminais pasirašytinai perduoda teismo raštinei;
- Informuoja raštinę apie bylas, išsiųstas ekspertizei atlikti, apie bylas, sujungtas su kita byla, perduotas nagrinėti kitam teisėjui;
- Bylose, kuriose procesinis dokumentas neskundžiamas, įsiteisėjusį teismo procesinį sprendimą išsiunčia proceso dalyviams ar įstatymų nustatytais atvejai - jų atstovams.
- Registruoja pagal priskirtas funkcijas duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO, t.y. kuo detaliau ir informatyviau fiksuoja visus bylų proceso įvykius nuo bylos gavimo iki jos perdavimo į teismo raštinę, pagal savo kompetenciją pakeičia jau įvestus, bet pasikeitusius duomenis, ištaiso pastebėtus įvestų duomenų netikslumus arba informuoja atsakingus darbuotojus, teisėjus, teismo pirmininką apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus:peržiūri bylų korteles, įveda, keičia informaciją apie bylų nagrinėjimo eigą, bylų nagrinėjimo trukmę, spausdina bylų kortelių duomenis, kontroliuoja, kad skyriuje „Bylos esmė“ nebūtų neskelbtinų duomenų, rengia teismo pranešimus, šaukimus, kitus dokumentus, susijusius su bylos nagrinėjimu, įveda informaciją apie procesinių dokumentų išsiuntimą šalims, įtraukus į proceso eigą naują šalį, įveda visus duomenis apie juos lange „Šalys“, atlieka bylų, procesinių dokumentų paiešką teismo duomenų bazėje bei centrinėje duomenų bazėje, pastabose nurodo prie bylos prijungtas papildomas bylas, dokumentus, skyriuje „ Dokumentai“ atžymi apie dokumentų priėmimą, jų atsisakymą priimti ar nustatytą terminą trūkumams šalinti, atžymi apie bylos dokumentų judėjimą, įveda posėdžio datą, laiką ir tvarką (rašytinis ar žodinis procesas), rengia posėdžių tvarkaraščius ir juos atspausdina, po kiekvieno teismo posėdžio atžymi proceso dalyje įvykius, jų rezultatus bei trukmę, įveda informaciją apie bylų sujungimą ir nurodo suteiktą bylai numerį, atžymi apie skubiai vykdytino sprendimo nukreipimą vykdyti, atžymi bylos nagrinėjimo rezultatą, kontroliuoja procesinių dokumentų (nutarčių, nutarimų, sprendimų, nuosprendžių) „prisegimą“, administracinių teisės pažeidimų bylose užpildo pažeidėjo kortelę, baudžiamosiose bylose įveda informaciją į bylos elektroninės kortelės skiltį „Nuosprendžio (nutarties) esmė“.
- Matydamas, kad Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko bylos elektroninėje kortelėje „neprisegtas“ teisėjo priimtas procesinis sprendimas arba nenurodyti klasifikatoriai, informuoja apie tai teisėją ir jam priskirtą padėjėją;
- Aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją interesantams apie paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jei prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, telefonus ar kabinetus;
- Kontroliuoja visų sustabdytų bylų eigą, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko tikrina, ar neišnyko bylos sustabdymo pagrindas, tuo pačiu periodiškumu pateikia sustabdytas bylas teisėjų padėjėjams patikrinti duomenis, ar paieškomas asmuo neįsidarbino, ar nėra sulaikytas ar suimtas kitose bylose;
- Nustatyta tvarka nuasmenina teismo procesinius sprendimus;
- Siekiant užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų privatumą, neskelbia bylose, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančios informacijos, posėdžio metu išgirstų žinių.
- Reikalui esant, pavaduoja kitą teismo posėdžių sekretorių.
- Apmoko naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikia metodinę pagalbą, vyresniajam specialistui (Teismo raštinės veiklos koordinavimui) ir teismo pirmininkui teikia pasiūlymus dėl teismo posėdžių sekretoriaus darbo organizavimo;
- Vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjų pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis, teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
- Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, teismo proceso eigą, teismo posėdžio protokolo turinį, jo surašymo tvarką bei terminus, dokumentų rengimo principus;
- Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktikoje, išmanyti teismo procesinių dokumentų rengimo metodiką;
- Mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer;
- Mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
- Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »