Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teismo raštinės skyriaus raštinės teismo posėdžių sekretorius (PA koef. - 5,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Alytus - Alytaus apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Teismo raštinės skyriaus Druskininkų rūmų raštinės biuro (toliau – Raštinės biuras) raštinės teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai (Druskininkų g. 43, LT- Druskininkai)
 • Raštinės teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole, informacinėje pažymoje, atlikti posėdžio garso įrašą, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tinkamai organizuoja teismo posėdžius, rengia užklausimus ir raštus, išrašo ir išsiunčia procesinius dokumentus teismo proceso dalyviams, įstaigoms, atsakingoms už suimtųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, kontroliuoja šių dokumentų įteikimą, pagal savo kompetenciją imasi organizavimo ir koordinavimo veiksmų, kad neįteikti procesiniai dokumentai pasiektų adresatą, išrašo skubaus vykdymo vykdomuosius raštus, organizuoja vertėjo dalyvavimą teismo posėdyje.
 • Kiekvieną darbo dieną laiku atsiima gautą korespondenciją, teisėjo žodiniu pavedimu – naujai gautas bylas ir nedelsiant jas perduoda teisėjui.
 • Rašo teismo posėdžio protokolą (informacinę pažymą), atlieka funkcijas, numatytas posėdžių garso įrašymo ir saugojimo tvarkos apraše. Protokolą surašo ir teisės aktuose nustatytais terminais pateikia teisėjui pasirašyti.
 • Tvarko bylas: užpildo pašto išlaidų pažymas, chronologine tvarka įsiuva į bylą teismo šaukimus, pranešimus, ieškinius, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus, numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą.
 • Išnagrinėtas ir pilnai pagal Dokumentų tvarkymo taisykles sutvarkytas civilines, baudžiamąsias, administracinių nusižengimų bylas ir teikimus pasirašytinai perduoda teismo raštinei teisės aktais nustatytais terminais.
 • Vykdo priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą Teisėjų budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
 • Kiekvieną darbo dieną sudaro paskirtų nagrinėti bylų sąrašą ir iškabina jį teismo informaciniame stende.
 • Prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos, teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją.
 • Pagal galimybes, paštu, telefonu, elektroniniu paštu ar kitais galimais būdais informuoja proceso dalyvius apie atvejus, kuomet yra žinoma, kad numatytas teismo posėdis neįvyks (teisėjo liga, tarnybinė komandiruotė ar kiti atvejai).
 • Tvirtina teismo procesinių dokumentų kopijų ar nuorašų tikrumą ir išsiunčia juos byloje dalyvaujantiems asmenims.
 • Suveda į teismų informacinę sistemą LITEKO visus bylos proceso įvykius nuo dokumento, inicijuojančio bylos iškėlimą teisme, priėmimo ar posėdžio paskyrimo iki bylos perdavimo į raštinę pagal teismo pirmininko įsakymu nustatytą tvarką ir pareigybei priskirtas roles.
 • Užtikrina teismo pranešimų skelbimą specialiame interneto tinklalapyje pagal Teisėjų tarybos rekomendacijas ir teismo pirmininko patvirtintą tvarką.
 • Pagal suteiktus įgaliojimus naudojasi duomenų registrais, suranda ir pateikia registrų duomenis teisėjui.
 • Siekiant užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų privatumą, neskelbia bylose esančios informacijos, posėdžio metu išgirstų žinių. Vykdydamas savo pareigas, laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Teikia teismo posėdžių sekretoriams metodinę ir praktinę pagalbą, konsultacijas, susijusias su teismo posėdžių sekretoriaus darbu, apmoko naujai priimtus dirbti teismo posėdžių sekretorius, užtikrinant tinkamą jų paruošimą darbui, teikia tikslią ir operatyvią informaciją.
 • Reikalui esant, pavaduoja kitą teismo posėdžių sekretorių.
 • Aptarnauja interesantus, taip pat suteikia jiems informaciją laikantis teismo pirmininko patvirtintų taisyklių bei Asmenų aptarnavimo teismuose standarto reikalavimų ir rekomendacijų.
 • Vykdo kitus teisėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ir Raštinės biuro vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą ir statusą, Valstybės tarnybą, pagrindinius valstybės tarnautojo veiklos principus ir etiką, teismo procesą, teismo posėdžio eigą, protokolo/informacinės pažymos turinį, jų surašymo tvarką, išnagrinėtų bylų perdavimo į teismo raštinę terminus ir tvarką, asmens duomenų apsaugą, gerai mokėti taikyti dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles.
 • Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.
 • Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taisyklingai rašyti.
 • Gerai žinoti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.
CVB klientas

Alytaus apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: