Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teismų praktikos departamento Teisinės pagalbos skyriaus konsultantas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) Teismų praktikos departamento (toliau – Departamentas) Teisinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) konsultantas (toliau – konsultantas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14

- Konsultanto pareigybė reikalinga Departamento nuostatuose nustatytiems Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms, susijusioms su teisine pagalba teisėjams nagrinėjant administracines byla, įgyvendinti ir vykdyti.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- rinkti teisėjui konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos teisminių institucijų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją, ją analizuoti, sisteminti, apibendrinti ar kitaip apdoroti ir teikti išvadas;
- analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų, prašymų atnaujinti procesą medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
- vykdyti pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
- rengti teisėjui pranešimus bylose ir procesinių dokumentų projektus;
- pagal nustatytą tvarką vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, taip pat vykdyti kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
- prisidėti prie nacionalinių administracinių teismų, tarptautinių ir Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikos apžvalgų, apibendrinimų, pasitarimų medžiagos, kitų dokumentų teisės taikymo ir aiškinimo klausimais rengimo;
- prisidėti prie Teismo biuletenio, Teismo metinio pranešimo (ar jo dalies), kitų Teismo leidinių rengimo, jų paruošimo publikavimui;
- atlikti kitus pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
- išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismų kompetenciją, teismo procesą, viešąjį administravimą;
- išmanyti ir gebėti taikyti nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos teisminių institucijų praktiką srityje, susijusioje su administracinių teismų kompetencija;
- būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, gerai išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
- mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu, kaip B2 lygiu;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gerai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »