Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Telšių apskrities skyriaus vyresnysis specialistas (vyresnysis inspektorius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos metrologijos inspekcija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2018 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 11V-15

TELŠIŲAPSKRITIES SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
(VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas - 6,00)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas (vyresnysis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto (vyresniojo inspektoriaus) pareigybė reikalinga teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolei apskrityje užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisinė metrologinė priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal įgytą išsilavinimą patirtį;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės metrologijos sritį, teisinę metrologinę priežiūrą, atitikties įvertinimą;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. tikrina, ar asmenys, kurie patiekia rinkai, nuomoja, įrengia bei naudoja matavimo priemones, nustatyta tvarka pateikia jas teisiniam metrologiniam patvirtinimui;
5.2. kontroliuoja matavimo priemonių ženklų, patikros žymenų ir patikrą patvirtinančių dokumentų blankų naudojimą;
5.3. kontroliuoja, ar įrengiamos ir naudojamos matavimo priemonės atlieka savo paskirtį, atitinka gamintojo apibrėžtas matavimo priemonių normatyvines veikimo sąlygas; ar matavimo priemonių metrologinės charakteristikos atitinka teisės aktų, gamintojų techninių dokumentų nustatytus reikalavimus;
5.4. kontroliuoja, ar laikomasi matavimo metodų, kai juos nustato techniniai reglamentai ar kiti teisės aktai;
5.5. kontroliuoja, ar matavimo priemonių patikrą atlieka paskirtosios/paskelbtosios įstaigos, laboratorijos;
5.6. kontroliuoja, kad tiekiamos rinkai matavimo priemonės, fasuotos prekės ir matavimo indai atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus;
5.7. kontroliuoja, ar pagamintos, rinkai tiekiamos, nuomojamos, naudojamos matavimo priemonės turi techniniais reglamentais arba kitais teisės aktais nustatytus žymenis, ženklus, plombas, reikiamus atitiktį patvirtinančius dokumentus;
5.8. pagal kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus; bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;
5.9. kontroliuoja, kad teisinės metrologijos srityje būtų naudojami Lietuvos Respublikoje įteisinti matavimo vienetai, o jų pavadinimai, simboliai ir jų rašymo tvarka atitiktų Lietuvos standartų reikalavimus;
5.10. kontroliuoja, kad matavimo priemonės ir jų programinė įranga būtų apsaugotos nuo rodmenų klastojimo;
5.11. kontroliuoja, kad fasuotos prekės, kurių produkto kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, būtų gaminamos, importuojamos, parduodamos, perduodamos, ženklinamos, saugomos su faktiniu produkto kiekiu, kuris atitiktų vardinį produkto kiekį su leidžiamu nuokrypiu, ir atitiktų kitus teisinės metrologijos reikalavimus;
5.12. kontroliuoja, kad gaminami, ženklinami, naudojami, realizuojami ar laikomi parengti matavimo indai būtų su vardinio tūrio užrašais arba paženklinti bei pažymėti taip, kad būtų galima atpažinti gamintoją, ir atitiktų kitus teisinės metrologijos reikalavimus;
5.13. kontroliuoja, kad parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių kiekis atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus;
5.14. užtikrina Skyriaus metrologinės įrangos ir etaloninių matavimo priemonių priežiūrą ir jų privalomą metrologinę patikrą ir savalaikį kalibravimą;
5.15. suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcijos) informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra“; pildo Administracinių nusižengimų registrą;
5.16. apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos taisyklių pažeidimus ir jų priežastis, išvadas teikia Skyriaus viršininkui;
5.17. dalyvauja rengiant statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra;
5.18. pagal kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir kitų asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;
5.19. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka. Pradedantiesiems ūkio veiklą (pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios) ūkio subjektams suteikia specialų statusą, reiškiantį, kad teisinės metrologinės priežiūros veiksmai neturi būti orientuoti į poveikio priemonių taikymą, o į konsultacijas ir kitokios metodinės pagalbos teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
5.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;
5.21. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinius ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl teisinės metrologijos veiklos tobulinimo;
5.22. teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;
5.23. tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;
5.24. teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, darbo planų;
5.25. laikinai (atostogų, komandiruočių ar ligos atveju) vykdo Skyriaus viršininko funkcijas;
5.26. vykdo kitus Inspekcijos viršininko ir/ar jo pavaduotojo ir Skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »