Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Vyriausiasis patarėjas

Telšiai - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga atlikti finansinius ir teisėtumo, veiklos auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose, teikti išvadas, vertinti ir analizuoti teisės aktus, teikti dėl jų atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veikos srityje – finansinių ir teisėtumo, veiklos auditų atlikimą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir teisėtumo, veiklos auditus.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį finansų valdymo, ekonomikos arba audito ir kontrolės srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
4.5. gebėti naudoti, kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
4.7. mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, rengti išvadas, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus;
4.8. sugebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas, priimti sprendimus;
4.9. išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, sugebėti savarankiškai atlikti audito procedūras;
4.10. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programos;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tinkamai ir nustatytu terminu vykdo savivaldybės kontrolieriaus skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;
5.2. savarankiškai arba grupėje atlieka finansinius ir teisėtumo, veiklos auditus, teminius patikrinimus, vertinimus, nustatytas užduotis Savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, metiniu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu, gautais pavedimais, įsakymais;
5.3. savarankiškai apibendrina tikrinimų, auditų rezultatus ir jų pagrindu teikia auditų ataskaitų, auditų išvadų bei rekomendacijų projektus savivaldybės kontrolieriui;
5.4. paskirtas auditą atliekančio darbuotojo darbo grupės vadovu, formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų veiksmus;
5.5. nustatyta tvarka teikia informaciją ir reikalingus duomenis apie atliekamą auditą savivaldybės kontrolieriui;
5.6. kontroliuoja audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kitų siūlymų ir pagal ataskaitas priimtų sprendimų įgyvendinimą per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą;
5.7. teikia siūlymus dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo, rengia savivaldybės kontrolieriaus priimamų sprendimų pagal audito ataskaitas projektus;
5.8. prireikus dalyvauja Tarnybos ir audituojamų subjektų posėdžiuose siekiant suderinti audito ataskaitų projektus;
5.9. pagal poreikį dalyvauja Savivaldybės Kontrolės komiteto posėdžiuose;
5.10. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja Tarnyboje gautus gyventojų prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus;
5.11. atlieka kitus Savivaldybės kontrolieriaus žodinius, bei raštiškus pavedimus, teikia pasiūlymus audito, Tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimo ir kitais Tarnybos veiklos klausimais;
5.12. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito skyriumi;
5.13. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui;
5.14. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir teisėtumo, veiklos audituose;
5.15. teikia savo veiklos metinę ataskaitą savivaldybės kontrolieriui.
5.16. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su savivaldybės kontrolieriumi, o jam nesant darbe, su savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoju;
5.17. pavaduoja savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoją atostogų, ligos, komandiruotės bei dėl kitų priežasčių jo nesant darbe;
5.18. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą ir apie nusišalinimą pranešti raštu savivaldybės kontrolieriui;
5.19. pagal raštvedybos patvirtintus reikalavimus tvarko Kontrolės ir audito tarnybos vidaus dokumentus;
5.20. išmanyti savivaldybės skolinimosi tvarką, bankinių paskolų sutarčių rengimo ypatumus bei išvadų dėl skolinimosi limitų dydžio rengimą;
5.21. finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis patarėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.00
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €