Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Telšių skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti ikiteisminį individualių darbo ginčų nagrinėjimą Komisijoje.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Darbo ginčų komisijos nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
- vykdydamas individualių darbo ginčų nagrinėjimo procesą:
- priima prašymus nagrinėti individualų darbo ginčą ir paveda sekretoriui išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti individualų darbo ginčą reikalingus dokumentus;
- teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
- sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga, kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
- atideda posėdį;
- nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
- pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
- sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-12-05 įsakymu Nr. A1-556,
- 4-
- 8 punktuose nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju sprendimą priima pirmininkas kartu su likusiu Komisijos nariu;
- įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
- priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
- surašo Komisijos sprendimą;
- pagal nustatytą kompetenciją nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar/ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
- atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
- kelia kvalifikaciją dalyvaujant VDI organizuojamuose seminaruose ir mokymuose individualių darbo ginčų ikiteisminio nagrinėjimo klausimais bei savišvietos būdu;
- sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei Komisijų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar/ir naujų teisės aktų priėmimo;
- vykdo kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas su individualių ginčų nagrinėjimu susijusias funkcijas, VDI vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
- gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »