Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

1. Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti statybos valstybinę priežiūrą Vilniaus ir Utenos apskričių teritorijose.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
 • tikrina, ar prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (toliau – Specialieji reikalavimai) išduoti nustatytais terminais ir tvarka;
 • tikrina statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą;
 • tikrina, ar statybos dalyvių veikla atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • tikrina statybos teisėtumą;
 • atlieka pirmines patikras statybos aikštelėje dėl statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams; nustačiusi pažeidimų, surinktą informaciją perduoda aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms;
 • Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo numatytais atvejais viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims rengia ir teikia privalomuosius nurodymus;
 • Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo numatytais atvejais sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo patikrinimo aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras;
 • kontroliuoja privalomųjų nurodymų įvykdymą; jei privalomasis nurodymas neįvykdytas (įvykdytas netinkamai), teikia informaciją Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui, reikalingą kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo ar dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą arba Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo atvejais inicijuoja kreipimąsi į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo vykdymo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statinio avarijos tyrimo komisijų darbe ir esant poreikiui kontroliuoja, kaip šalinami statinio avarijos padariniai;
 • nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo rengia kreipimosi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus projektą arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui dėl kreipimosi į teismą;
 • Statybos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, teikia administracinių nusižengimų bylas nagrinėti pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko įgaliotiems asmenims arba teismui;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
 • Inspekcijos vadovybės pavedimu nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais, atsakydamas į juos rengia pažymas, specialisto išvadas ir kitus dokumentus;
 • pagal kompetenciją suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją teisės aktų taikymo klausimais (numatytomis konsultavimo valandomis, organizuojant patikrinimus konsultavimo tikslais);
 • organizuoja reidus (planinius pagal metinius veiklos planus, neplaninius pagal atskirus Inspekcijos vadovybės pavedimus) ir juose dalyvauja, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose reiduose;
 • kartu su kitomis valstybinėmis priežiūros institucijomis dalyvauja bendruose patikrinimuose;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras, kai statybą leidžiančio dokumento neišduoda savivaldybės administracijos direktorius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie ypatingo ar neypatingo statinio nugriovimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe ir išduoda statybos užbaigimo aktus;
 • nustatyta tvarka tvirtina ir (ar) registruoja deklaracijas apie statybos užbaigimą;
 • nustatęs pažeidimų, kuriuos turėtų nagrinėti atitinkamai pagal kompetenciją viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus ar institucijas;
 • pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, Departamento direktoriaus potvarkių projektus;
 • pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
 • pagal kompetenciją ir suteikto įgaliojimo ribose atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
 • tvirtina Inspekcijos saugomų ir parengtų dokumentų tikrumą, išduoda archyvinių dokumentų kopijas;
 • pagal kompetenciją tvarko dokumentų bylas, už kurių formavimą yra atsakingas pagal dokumentacijos planą;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, kurias teisę atlikti suteikia Statybos įstatymas, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ir juos įgyvendinantys teisės aktai;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
 • vykdo kitus su Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, Inspekcijos viršininko pavaduotojų ar Inspekcijos viršininko pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties ar meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ar statybos valstybinės priežiūros, srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.
CVB klientas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: