Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 10
 • Teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste –Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, sisteminti ir analizuoti specializuotą (tematinę) geodezinę ir kartografinę (georeferencinę) duomenų bazę, rengti ir tvarkyti georeferencinius duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • rengia savivaldybės teritorijos geodezinių duomenų bazės turinį bei naudojimosi sąlygas asmenims, nepažeisdamas autorių teisių;
 • prižiūri savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus;
 • priima ir derina inžinerinių tinklų ir topografines nuotraukas, žemės sklypų duomenis (planus) skaitmenine ir analogine forma, kontroliuoja jų kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • papildo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius topografinių planų duomenimis;
 • teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti;
 • nustatyta tvarka rūpinasi geodezinių, topografinių ir kartografinių duomenų saugojimu iki perdavimo valstybės archyvams;
 • tikrina, ar savivaldybės teritorijos geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija atitinka ją reglamentuojančių techninių reglamentų ir specifikacijų reikalavimus;
 • tikrina, ar asmenys, savivaldybės teritorijoje atliekantys Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme nurodytus geodezijos ir kartografijos darbus, turi teisę juos atlikti;
 • teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl miesto georeferencinių bei geoinformacinių duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;
 • organizuoja savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų patikras vietoje;
 • vykdo adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams bei vykdo šių adresų ir pavadinimų keitimą ir panaikinimą, teikia duomenis Adresų registrui;
 • vykdo teisės aktų nustatyta tvarka statinių naudojimo priežiūros procedūras;
 • vykdo bešeimininkių ir neūkiškai laikomų pastatų ir statinių apskaitą ir kontrolę, dalyvauja šiuos pastatus ir statinius perduodant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei realizuojant.
 • organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, išsaugojimo ir kitas nustatytas savivaldybei procedūras;
 • organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių būklės stebėsenos vykdymą, kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programų rengimą;
 • vykdo savivaldybės lėšomis tvarkomų nekilnojamųjų kultūros vertybių užsakovo funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją prižiūri kaip įgyvendinami Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti tvarkų aprašai ir teikia informaciją bei pasiūlymus tiesioginiam vadovui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį geodezijos ar (ir) žemėtvarkos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais geodeziją, kartografiją, žemėtvarką ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, Web GIS GeoMap, GeoMap programomis ir mokėti dirbti su geodeziniais prietaisais.
CVB klientas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: