Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12

- Turto departamento (toliau – departamentas) Nekilnojamojo turto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga perimti Savivaldybės nuosavybėn įstatymais priskirtą nekilnojamąjį turtą, efektyviai valdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį bei patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, parengti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavimui.

Siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo dokumentus ir teikia juos Vyriausybės įgaliotiems asmenims;
- rengia, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo;
- organizuoja Savivaldybės nuosavybėn įgyto turto teisinį registravimą;
- organizuoja viešus negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Tarybos sprendimų nustatytą tvarką;
- rengia Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ir panaudos sutarčių projektus;
- teikia pasirašyti negyvenamųjų patalpų nuomos, panaudos sutartis nustatyta tvarka;
- skaičiuoja 1 kv. m patalpų nuomos kainą bei lėšų apimtis, kurios galėtų būti gaunamos už Savivaldybės turto nuomą, kai turtas suteikiamas panaudos ar lengvatinės nuomos pagrindais;
- nagrinėja nuomininko investicijų į patalpų pagerinimą dokumentus;
- kontroliuoja nuomos ar panaudos sutarčių vykdymą ir, nustačius pažeidimus, įspėja nuomininkus ar panaudos gavėjus;
- rengia dokumentus ir teikia Teisės departamentui dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo;
- teikia ir atsiima reikiamus dokumentus ir inventorines bylas, užsako kadastro darbus, atlieka Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto teisinę registraciją valstybės įmonėje Registrų centre;
- rengia Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai dokumentus:
- dėl leidimo nuomininkams subnuomoti patalpas;
- dėl leidimo nuomininkams perleisti pagal negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos sutartis įgytas teises ir pareigas kitiems asmenims;
- dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų remontą (rekonstrukciją);
- dėl patalpų remonto (rekonstrukcijos) terminų nustatymo (pratęsimo);
- dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo bei šių sutarčių papildymo ir pakeitimo;
- dėl sutikimo rengti projektavimo darbus, kai Savivaldybė yra patalpų, pastatų, žemės sklypo bendrasavininkė;
- dėl patalpų išnuomojimo viešo ar ne konkurso būdu;
- dėl patalpų 1 kv. m pradinės nuomos kainos nustatymo;
- dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais;
- dėl patalpų įrašymo į papildomą parduodamų objektų sąrašą;
- dėl perimto nekilnojamojo turto įrašymo į departamento apskaitą;
- kaupia ir tvarko negyvenamųjų patalpų nuomininkų skolų išieškojimo dokumentus, gautus iš Savivaldybės administracijos Teisės departamento, apibendrina informaciją ir teikia pasiūlymus dėl šių skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo;
- dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
- atstovauja Savivaldybei bankrutuojančiose įmonėse kreditorių susirinkimuose dėl pareikštų finansinių reikalavimų;
- rengia Tarybos komitetams dokumentus nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo klausimais;
- užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto parengimą pardavimui:
- rengia užduotis objektų vertinimo darbams atlikti, peržiūri atliktus objektų įvertinimus;
- parengia trumpą informaciją apie numatomus parduoti objektus, surenka pardavimui reikalingas pažymas (dokumentus);
- teikia parengtus objektus šių įtraukimui į atitinkamo mėnesio pardavimo programą;
- užtikrina visų Savivaldybės negyvenamųjų patalpų (pastatų) informacinę-analitinę apskaitą:
- įveda į kompiuterines duomenų laikmenas duomenis apie Savivaldybės negyvenamąsias patalpas (pastatus), apskaitomas Finansų ir strateginio planavimo departamente, pagal skyriaus darbuotojų pateiktą informaciją bei dokumentus;
- rengia suvestines, pažymas pagal įvairius turto išraiškos rodiklius;
- 3 periodiškai pateikia skyriaus darbuotojams atnaujintus nekilnojamojo turto objektų sąrašus, apibendrina duomenis bei rengia turto suvestines pagal įvairius išraiškos rodiklius;
- teikia informaciją uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir kitiems paslaugų teikėjams apie pasikeitimus, įvykusius su departamente apskaitomu nekilnojamuoju turtu;
- vykdo einamąją finansų kontrolę, t. y. tikrina sąskaitas faktūras ir kitus dokumentu, rengia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;
- apskaito ir vykdo statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiais procedūrą;
- nagrinėja gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir rengia atsakymus į juos;
- rengia atsakymus į Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus pagal savo kompetenciją;
- rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
- registruoja, apskaito ir administruoja sudarytas nuomos, panaudos ir kitas sutartis Finansinio valdymo ir apskaitos (FVAS) sistemoje;
- kaupia, tvarko ir atnaujina duomenis, susijusius su turto valdymu, naudojimu, disponavimu, pardavimu FVASe;
- administruoja FVASe sutartis dėl įsiskolinimo už išnuomotą turtą;
- rengia ir administruoja Skyriui skirtų lėšų sąmatas;
- teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos planų;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus ar Administracijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
- skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo su nekilnojamuoju turtu arba turto valdymo srityje patirtį;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą, disponavimą bei pardavimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »