Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ūkio ir eksploatavimo poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Ūkio ir eksploatavimo poskyrio (toliau – poskyris) vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti poskyrio darbą, Savivaldybėje įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytą ūkinį ir materialinį aprūpinimą, darbų ir priešgaisrinės saugos reglamentavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja ir organizuoja poskyrio darbą;
- vadovauja poskyriui, užtikrina jam pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą, kontroliuoja pavestų užduočių įvykdymo terminus, sprendžia poskyrio kompetencijai priklausiančius klausimus;
- rengia poskyrio nuostatus, veiklos ataskaitas, pareigybių aprašymus ir teikia juos derinti skyriaus vedėjui;
- analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl poskyrio struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
- rūpinasi poskyrio darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
- užtikrina saugos darbe ir sveikatos apsaugos norminių aktų reikalavimų vykdymą, vidaus darbo taisyklių laikymąsi poskyryje;
- organizuoja nurašyto Savivaldybės naudoto ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- kontroliuoja naudojamų Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų, kuriuose yra Savivaldybės struktūriniai padaliniai, priežiūrą, teikia siūlymus dėl jų remonto;
- organizuoja naudojamų Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų, kuriuose yra Savivaldybės struktūriniai padaliniai, juose esančių vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų smulkų einamąjį remontą;
- organizuoja Savivaldybės administracinių pastatų, patalpų apsaugą;
- prižiūri priešgaisrinę apsauginę signalizaciją;
- atlieka naujai priimtų Savivaldybės administracijos darbuotojų įvadinį instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
- organizuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės pastatuose ir patalpose, kuriuose yra Savivaldybės administracijos skyriai;
- organizuoja tarnybinio transporto įsigijimą arba nuomą, tarnybinių transporto priemonių valstybinę techninę priežiūrą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir tarnybinio transporto draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (KASKO);
- kontroliuoja tarnybinio transporto priemonių ridos, degalų pirkimo, sunaudojimo, kelionės lapų apskaitą, automobilių spidometrų rodmenis;
- organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą ir naudojimą pagal poreikį;
- rūpinasi Savivaldybės transporto eksploatavimu ir sauga;
- sudaro pasitarimų ir posėdžių salių užimtumo tvarkaraštį;
- organizuoja Seimo nariams patalpų aprūpinimą inventoriumi;
- rūpinasi Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir Savivaldybių tarybų rinkimams reikalingomis patalpomis ir inventoriumi;
- organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą;
- organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą;
- organizuoja saugų Savivaldybės administracijai priklausančių patalpų elektros ir šilumos įrenginių eksploatavimą;
- dalyvauja skyrių ir poskyrių vedėjų atestacinės komisijos veikloje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio veiklos klausimais;
- rengia, tikslina viešųjų pirkimų technines sąlygas, užduotis ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis poskyrio veiklos klausimais;
- dalyvauja Tarybos, Kolegijos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
- teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų poskyrio veiklos klausimais;
- pagal poskyrio kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
- atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami poskyrio veiklos klausimai;
- kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su poskyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
- organizuoja dokumentų valdymą poskyryje pagal norminius ir metodinius dokumentus;
- kontroliuoja ir organizuoja siunčiamų ir gaunamų pagal poskyrio kompetenciją raštų apskaitą, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus;
- pagal poskyrio kompetenciją teikia Komunikacijų skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją poskyrio veiklos klausimais;
- organizuoja įstatymu priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
- užtikrina poskyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;
- nesant poskyrio vyriausiojo ūkio reikalų specialisto, atlieka jo funkcijas;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijų mokslo srities statybos inžinerijos arba mechanikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkinio ir materialinio aprūpinimo srityje;
- turės būti apmokytas ir atestuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, ir kitais teisės aktais, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti poskyrio veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »