Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas-ekologas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

ATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. VK-59

ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-EKOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas-ekologas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto-ekologo pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo funkcijas, kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti valstybinę aplinkos apsaugos politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – gamtos (aplinkos) apsaugos.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį aplinkotyros, ekologijos, miškininkystės arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkosaugos ir ekologijos specialisto veiklos specifiką;
4.3. išmanyti teisės aktų projektų ir sutarčių rengimo techniką bei pagrindinius principus, Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius ir individualius teisės aktus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
5.2. organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimą savivaldybės saugomais gamtos objektais;
5.3. vykdo kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo, apsaugos procedūras;
5.4. organizuoja aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą Savivaldybės teritorijoje;
5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
5.6. koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, organizuoja savivaldybės atliekų tvarkymo plano ir taisyklių projektų parengimą, antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą;
5.7. dalyvauja valdant valstybinius parkus;
5.8. įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkosaugos klausimais nuostatas;
5.9. dalyvauja rengiant ilgalaikes aplinkos apsaugos programas, avarijų likvidavimo planus, ekologinio švietimo ir kitus projektus. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui rengiant gyvenviečių planus, derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ir koreguoti;
5.10. teikia pasiūlymus bei išvadas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui dėl aplinkosaugos priemonių planavimo, ruošimo, tobulinimo ir finansavimo;
5.11. inicijuoja savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų keitimo komisijos sudarymą, dalyvauja jos darbe ir pagal pareigybės kompetenciją teikia informaciją, pasiūlymus;
5.12. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo procedūrose;
5.13. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines), teisės aktų nustatyta tvarką vykdo ir kitas savivaldybei nustatytas procedūras želdynų klausimais;
5.14. organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;
5.15. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą. Rengia ir teikia Administracijos direktoriui įsakymų dėl komisijos sudėties ir nuostatų projektus;
5.16. rengia lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos projektą;
7.17. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;
5.18. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl želdinių tvarkymo, išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams;
5.19. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;
5.20. Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinę statistinę ataskaitą apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;
5.21. nagrinėja savivaldybės kompetencijai priskirtų ir jos teritorijoje esančių vandens telkinių, miškų ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimus;
5.22. nagrinėja komunalinių ir buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, utilizavimo, sandėliavimo ir šalinimo technologijų diegimo klausimus;
5.23. dalyvauja kuriant ir diegiant kompleksines aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir aplinkos kontrolės sistemas;
5.24. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkosaugos programose, konferencijose, seminaruose. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
5.25. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Administracijos direktoriui padidinti aplinkos apsaugos reikalavimus, už jų pažeidimus taikyti administracinio ir ekonominio poveikio priemones;
5.26. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.27. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese;
5.28. planuoja savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, organizuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia ataskaitą Savivaldybės tarybai, Aplinkos ministerijai ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui;
5.29. dalyvauja savivaldybės biudžeto formavime, planuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą bei lėšas skirtas gamtosaugai;
5.30. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengia jiems atsakymų projektus, konsultuoja;
5.31. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal pareigybės kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
5.32. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
5.33. Administracijos direktoriaus pavedimu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
5.35. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.80
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €