Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareigybės koef. – 6,4 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kazlų Rūda - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr.VK-41

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2.Ūkio skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti, jų dokumentams tvarkyti, atliekamų darbų įkainių, sąmatų tikrinimui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
4.2.turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3.gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
5.2.ruošia pirkimų dokumentus, reikalingus remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos projektams, finansuojamiems iš valstybės ir savivaldybės lėšų, įgyvendinti;
5.3.pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus rengia, kaupia ir tvarko Skyriuje atliekamų prekių, energetinių išteklių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
5.4.vykdo Skyriaus atliekamų viešųjų pirkimų procedūras, veda Skyriaus viešųjų pirkimų registraciją;
5.5.vykdo ir kontroliuoja elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens apskaitą pagal pateiktus duomenis ir atsiskaitymą pagal sutartis, rengia ataskaitas;
5.6.tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus pagal sutartis ir projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui pasirašyti;
5.7.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus;
5.8.apskaičiuoja kuro metinį poreikį Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, paruošia užsakymus, ruošia kuro pirkimo sutarčių projektus;
5.9.dalyvauja Skyriaus biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus, reikalingus duomenis, rengia Skyriaus biudžeto programų įvykdymo ataskaitas;
5.10.tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
5.11.gavęs įgaliojimus pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės institucijoms valstybinėse organizacijose ir įmonėse;
5.12.atlieka mero potvarkiu sudarytos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gatvėms nustatyti darbo grupės veiklos dokumentacijos tvarkymą;
5.13.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.14.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
5.15.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
5.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (81) »