Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Utenos augalų veislių tyrimo skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Utenos augalų veislių tyrimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 309.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14

- Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) pavestas funkcijas tiriant augalų veislių ūkinį vertingumą Lietuvos Respublikoje, pagal kompetenciją rengti teisės aktų projektus, vadovauti skyriui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja skyriaus darbą ir užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos skyriui pavestos funkcijos;
- užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, žemės ūkio ministro įsakymų, tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojų, Augalų veislių skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą augalų veislių tyrimo srityje;
- pagal kompetenciją skyriaus darbuotojams duoda su skyriaus funkcijų vykdymu susijusius pavedimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;
- paskirsto skyriaus darbuotojams Lietuvos ir užsienio valstybių selekcininkų sukurtų ar atrastų ir išskirtų žemės ūkio augalų rūšis, kurių veislėms šie atlieka ūkinio vertingumo tyrimą;
- užtikrina tinkamą Lietuvos ir užsienio selekcininkų sukurtų ar atrastų ir išskirtų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo atlikimą;
- užtikrina tinkamai ir laiku parengtų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų ataskaitų pateikimą Augalų veislių skyriui;
- užtikrina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir gamybinės sanitarijos ir gamtosauginių taisyklių laikymąsi, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;
- planuoja skyriaus poreikius reikiamos technikos, įrangos ir kito inventoriaus įsigijimui;
- atsako už skyriaus materialiojo ir nematerialiojo turto racionalų ir tinkamą naudojimą bei jo apsaugą;
- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
- organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių tarnybos patikėjimo teise valdomų ir skyriaus naudojamų pastatų ir patalpų eksploataciją, techninę priežiūrą, remonto bei rekonstrukcijos darbus;
- vykdo tarnybinių automobilių, priskirtų skyriui, naudojimo, saugojimo ir remonto kontrolę;
- rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
- rengia su skyriaus veikla susijusius teisės aktų ir sutarčių projektus;
- rengia ir įgyvendina projektus, susijusius su ES parama;
- ralyvauja rengiant seminarus, lauko dienas, supažindina ūkininkus ir kitus žemės naudotojus su tiriamų ir ištirtų augalų veislių produktyvumo, atsparumo ligoms, kenkėjams, ištvermingumo žiemojimui ir kitomis būdingomis savybėmis;
- bendrauja su selekcininkais ar jų įgaliotais atstovais augalų veislių tyrimo srityje;
- tinkamai saugo jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;
- skyriaus kompetencijos ribose vykdo vienkartinio pobūdžio tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojų ar Augalų veislių skyriaus vedėjo pavedimus;
- dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją dalyvauja tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Reikalavimai

Skyriaus vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius augalų veislių tyrimus;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »