Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Utenos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Utenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Utenos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos administravimo funkcijas skyriaus veiklos teritorijoje.

- Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- pagal kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus priimami administraciniai sprendimai ir administraciniai aktai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
- teikia į Skyrių besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos, teritorinio padalinio vedėjo pavedimu nagrinėja jų skundus, prašymus, pranešimus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
- rengia ir išduoda pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ir raštiškus pritarimus, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą privalomas teritorijų planavimo sąlygas, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą privalomas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas;
- rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimus dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Departamento išduotas planavimo sąlygas, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;
- teisės aktų nustatyta tvarka atlieka derinimus, kai valstybei nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės;
- sprendžia, ar Skyrius turi duoti sutikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. ir 20 str. 2 d. nustatytais atvejais;
- pagal savo kompetenciją atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
- kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžiant žinias apie kultūros paveldą;
- bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;
- Skyriaus vedėjui pavedus:
- rengia procesinius bei kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms. Departamento direktoriui įgaliojus, dalyvauja teismuose ir atstovauja Departamentą kitose teisėsaugos institucijose;
- teikia informaciją Departamentui apie kultūros paveldą;
- dalyvauja organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
- teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
- sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
- atstovauja Departamentui statybos užbaigimo, teritorijų planavimo, nuolatinėse statybos ir kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijose;
- rengia leidimus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti ir teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
- teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;
- atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai


- Utenos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- 1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą menų studijų srities architektūros krypties, technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba inžinerijos krypties (bakalauro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
- mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
- išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »