Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vaiko teisių apsaugos skyrius Vyresnysis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis –A.Pareigybės kategorija - 8

- Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti dokumentus įgyvendinant pagrindines Konvencijos dėl vaiko teisių nuostatas, ginti vaikų teises, padėti turintiems gyvenimo, sveikatos ir elgesio problemų vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. III.

- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja jam priskirtoje teritorijoje gyvenančių vaikų apgyvendinimą kūdikių ir vaikų globos namuose, internatinėse mokyklose bei kitose specializuotose mokymosi, ugdymo įstaigose, taip pat šeimose, kuriose jie būtų įvaikinami ar globojami, ruošti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos nustatymo likusiems be tėvų globos nepilnamečiams vaikams, teisės aktų nustatyta tvarka paimti vaikus ir organizuoti jų globą (rūpybą), kai vaiko tėvai ar kitas vaiko atstovas pagal įstatymą pažeidžia vaiko teises, gauti išvadas ir informaciją iš šeimų ir šeimynų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtų vaikų globos įstaigų apie globojamų (rūpinamų) vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos (rūpybos) sąlygas, siekiant užtikrinti vaikų tinkamas buities ir gyvenimo sąlygas, priežiūrą, saugumą;
- tarpininkauja sprendžiant ginčus dėl vaikų ugdymo, jų teisių apsaugos, rengti bylas ir atstovauti teismuose vaikų interesus tėvų valdžios laikino ar neterminuoto apribojimo, vaikų gyvenamosios vietos, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar panaikinant vaiko atskyrimą nuo tėvų, nušalinti vaiko tėvus nuo savo nepilnamečiui vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, nepilnamečio pripažinimo veiksniu, vaiko globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, kai nustatoma nuolatinė globa ( rūpyba), vaiko globėjo atleidimo iš pareigų, tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, santuokinio amžiaus sumažinimo, iškeldinimo ir baudžiamosiose bylose, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus jų interesus;
- ruošia prevencines programas nepilnamečių nusikalstamumui mažinti, jų turiningam laisvalaikiui organizuoti, kaupia dokumentus apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, rūpinasi vaikų teisių pažeidimų prevencija, bendradarbiauja su įstaigomis, siekiant išaiškinti problemines ir socialiai remtinas šeimas, organizuoti prevencinį darbą su tėvais, juos atstojančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti ir daro jiems neigiamą įtaką antivisuomenišku elgesiu, ruošia paraiškas dalyvavimui nacionaliniuose konkursuose, susijusiuose su vaikų poilsio bei užimtumo organizavimu, dalyvauja sudaromų komisijų darbe, teikia Švietimo ir mokslo ministerijai rekomendacijas dėl minėtų programų tikslingumo, siekiant užkirsti kelią galimiems vaiko teisių pažeidimams;
- dalyvauja skyriaus organizuojamuose reiduose į problemines šeimas, rašo buities tyrimo aktus, organizuoja socialinę paramą tėvams, juos atstojantiems asmenims, taip pat vaikams, gyvenantiems šeimose, kuriose dėl tam tikrų aplinkybių (liga, invalidumas, vieno iš tėvų mirtis, ištuoka, vieniša motina, daugiavaikė šeima), jie reikiamai neprižiūrimi, nėra normalių materialinių buitinių, mokymosi, ugdymo sąlygų;
- ruošia raštus, pažymas, išsiunčia juos suinteresuotoms organizacijoms bei konkretiems asmenims, teikia, vadovaujantis vaiko teisių ir teisėtų interesų gynybos principu, fiziniams ir juridiniams asmenims:
- tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės;
- teismams, kitoms kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams, siųsti juos į specialiosios globos (ugdymo) įstaigas, paleisti iš šių įstaigų, tikslu nepažeisti nepilnamečių vaikų interesų;
- priima interesantus ir teikia konsultacijas vaiko teisių apsaugos klausimais, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams;
- vykdo skyriaus vedėjo pavedimus pareigybei priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai;
- teikia išvadas apie fizinio asmens tinkamumą priimti svečiuotis institucijoje globojamą vaiką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559;
- tvarko statistinius duomenis apie socialinės rizikos šeimas, dalyvavimą iki teisminiame ir teismo procese, globojamus vaikus, tėvų valdžios apribojimą, smurto prieš nepilnamečius vaikus atvejus bei pagalbą smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms, suvedant juos į socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS);
- surašo administracinius protokolus už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1811, 1812, 1813 straipsnių pažeidimą;
- dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
- tvarko skyriaus archyvą.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teisių apsaugą;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Jonavos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »