Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis užtikrinti efektyvią vaiko teisių apsaugą, teisių pažeidimų prevenciją, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje Panevėžio mieste, sprendžiant be tėvų globos/rūpybos likusių vaikų globos/rūpybos klausimus, bendradarbiaujant su mokymo, ugdymo, gydymo ir nevalstybinėmis įstaigomis ir globos institucijomis, dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais, atstovaujant skyriui teismuose, teisėsaugos institucijose ir kitose organizacijose, ginančiose vaiko teises.

- Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
- Dirba prevencinį darbą teritoriniu ir funkciniu principu:
- su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais;
- su globotinių /rūpintinių šeimomis, vykdo globos/rūpybos priežiūrą;
- su smurtaujančiais tėvais, vaikais, kartu su teisėsaugos institucijomis sprendžia smurto, seksualinės prievartos problemas;
- konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos/rūpybos ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
- kaupia informaciją apie rizikos grupės vaikus ir vaikus, linkusius į girtavimą, narkomaniją, valkatavimą, amoralų elgesį, turinčius sveikatos ir elgesio problemų, patyrusius smurtą, prievartą;
- kartu su policija įgyvendina prevencines priemones šalinant priežastis ir sąlygas, dėl kurių vaikai gali padaryti nusikaltimų;
- kartu su policija įstatymų nustatyta tvarka paima vaiką iš jo buvimo vietos, perduoda vaiką globoti /rūpintis, informuoja jo tėvus apie vaiko paėmimą iš šeimos;
- palaiko ryšius su vaikais, pasiųstais į specialiąsias globos (ugdymo) įstaigas, domisi šių vaikų elgesiu, jų ugdymo sąlygomis;
- įstatymų nustatyta tvarka susipažįsta su vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos /rūpybos sąlygomis šeimose, šeimynose, valstybės, savivaldybės, nevalstybinėse institucijose;
- rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl socialinės rizikos šeimų įrašymo (išbraukimo) į (iš) tarnybos socialinės rizikos šeimų apskaitos projektus, įkelia duomenis į duomenų bazę SPIS.
- Organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją nuolatinę globą/rūpybą, teritoriniu ir funkciniu principu:
- nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl likusių be tėvų globos vaikų laikinosios, nuolatinės globos/rūpybos nustatymo, perėmimo, perdavimo, panaikinimo;
- rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl laikinosios globos nustatymo, perėmimo, perdavimo, panaikinimo projektus;
- organizuoja būsimųjų globėjų /rūpintojų atranką, jų mokymą;
- įkelia vaikų laikinosios globos/rūpybos nustatymo, perėmimo, perdavimo, panaikinimo duomenis į duomenų bazę SPIS;
- sudaro laikinosios globos /rūpybos planus, vykdo jų peržiūras.
- Rengia ir pateikia teismams išvadas vaiko teisių apsaugos klausimais:
- rengia išvadas teismui dėl nekilnojamojo turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo ir kitų sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu;
- atstovauja vaiko teises ir interesus teisme, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas;
- įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausoje ir dalyvauja bylose, kuriose vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą, ir dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas;
- ruošia medžiagą ir teikia teismams dėl vaiko nuolatinės globos/rūpybos nustatymo ar panaikinimo, laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų, vaikui priteisto išlaikymo dydžio ar formos pakeitimo, globėjo /rūpintojo skyrimo, atleidimo ar pakeitimo;
- nagrinėja ir teikia pasiūlymus teismams dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo;
- dalyvauja teisme sprendžiant klausimą dėl tėvų valdžios ribojimo, vaiko atskyrimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium, santuokinio amžiaus sumažinimo, emancipacijos, tėvystės nustatymo (nuginčijimo);
- nagrinėjant ginčą dėl vaiko pateikia išvadą dėl šio ginčo, kai ištiriamos šeimos aplinkos sąlygos;
- kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamojo poveikio priemonės;
- įstatymų nustatytais atvejais surašo protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų;
- įkelia į duomenų bazę SPIS duomenis apie atstovavimą nepilnamečių interesams teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, smurto atvejus prieš nepilnamečius.
- Teikia policijai/prokuratūrai informaciją apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.
- Bendradarbiauja su įvairiomis valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis vaiko teisių apsaugos ir pažeidimų prevencijos klausimais.
- Bendradarbiauja su atestuotais socialiniais darbuotojais dėl asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis asmens šeimoje įvertinimo ir teikia išvadas skyriaus vedėjui.
- Informuoja skyriaus vedėją apie ypatingą atvejį ir pildo ypatingo atvejo aktą, organizuoja šeimai ir vaikui reikalingą pagalbą.
- Kasmet nustatyta tvarka rengia ataskaitą apie vaiko interesų atstovavimą teisme, socialinės rizikos šeimas ir jose gyvenančius vaikus, laikinosios, nuolatinės globos/rūpybos nustatymą, pagalbos organizavimą smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.
- Asmeniui surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl teismo nutarimo nevykdymo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus ir įkelia į SPIS duomenų bazę.
- Nesant kito skyriaus vyriausiojo specialisto, jį pavaduoja.
- Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities);
- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigoje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vyriausybės nutarimus, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymus ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą ir šeimos santykius;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir prireikus priimti sprendimus;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, gebėti bendrauti, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »