Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vakarų Lietuvos Pirmojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas, 7,5 PA koef., (Telšių ir Tauragės apskritys, Skuodo savivaldybė) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2019 m. kovo d. 27 įsakymu Nr. 1P-157


VAKARŲ LIETUVOS STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PIRMOJO STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – Departamentas) Pirmojo statybos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti statybos valstybinę priežiūrą Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskričių teritorijose ir kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – administravimas, turimų materialinių išteklių valdymas, specialioji veiklos sritis – statybos valstybinės priežiūros vykdymas Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskričių teritorijose.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties ar architektūros krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje iš šių sričių: statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ar statybos valstybinės priežiūros;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių nusižengimų bylų teiseną, vidaus auditą, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo naujų Skyriaus darbuotojų adaptaciją;
5.2. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo dokumentus;
5.3. analizuoja su Skyriaus kompetencija susijusią Inspekcijos veiklą, pasiektus rezultatus, identifikuoja Skyriaus veiklos sričių problemas bei jų priežastis ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos, statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo;
5.4. konsultuoja Inspekcijos darbuotojus statybos valstybinės priežiūros klausimais;
5.5. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teisės aktų taikymo klausimais (numatytomis konsultavimo valandomis, organizuojant patikrinimus konsultavimo tikslais ir pan.), atlieka kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose;
5.7. pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;
5.8. pagal statytojų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras, kai statybą leidžiančio dokumento neišduoda savivaldybės administracijos direktorius;
5.9. išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;
5.10. išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas statinio nugriovimą;
5.13. dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe ir išduoda statybos užbaigimo aktus;
5.14. tikrina ir tvirtina deklaracijas apie statybos užbaigimą;
5.15. pagal kompetenciją teikia kitas administracines paslaugas statybos valstybinės priežiūros srityje;
5.16. atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;
5.17. tikrina statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą;
5.18. tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą ir kitų statybos procese priimamų sprendimų teisėtumą;
5.19. tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
5.20. tikrina statybos teisėtumą;
5.21. organizuoja reidus (planinius ir neplaninius) ir juose dalyvauja, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose reiduose ir patikrinimuose;
5.34. tiria statomų statinių avarijas, dalyvauja statinio avarijos tyrimo komisijų darbe ir pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip šalinami statinio avarijos padariniai;
5.35. atlieka pirmines patikras statybos aikštelėje dėl statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams, nustačiusi pažeidimų, surinktą informaciją perduoda aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms;
5.36. nustatęs pažeidimus statybos valstybinės priežiūros srityje, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka privalomus veiksmus pažeidimams pašalinti, inicijuoja kreipimąsi į teismą, taiko atsakomybę už atliktus pažeidimus;
5.37. vykdo savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimo procedūras;
5.38. sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo patikrinimo aktus ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
5.39. viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims rengia ir teikia privalomuosius nurodymus;
5.40. kontroliuoja privalomųjų nurodymų įvykdymą; jei privalomasis nurodymas neįvykdytas (įvykdytas netinkamai), teikia informaciją Teisės departamentui, reikalingą kreiptis į teismą, inicijuoja kreipimąsi į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo vykdymo, taiko atsakomybę už nurodymo nevykdymą ir kitus būtinus veiksmus;
5.41. nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo rengia kreipimosi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą Teisės departamentui dėl kreipimosi į teismą;
5.42. Statybos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, teikia administracinių teisės nusižengimų bylas pagal kompetenciją nagrinėti Inspekcijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento įgaliotam darbuotojui arba teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
5.43. nustatęs pažeidimus, kurių pašalinimo kontrolė priskirta kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ar darbuotojams, teikia tarnybinius pranešimus dėl šių subjektų informavimo;
5.44. nustatęs galimo viešojo intereso pažeidimus, rengia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimus, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, rengia raštus šiems subjektai;
5.45. rengia ir teikia informaciją ir išvadas kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ar darbuotojams;
5.46. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, organizuoja, rengia pažymas, išvadas kitiems subjektams;
5.47. pagal kompetenciją vykdo kitas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurias teisę atlikti suteikia Statybos įstatymas, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ir juos įgyvendinantys teisės aktai;
5.48. pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
5.49. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
5.50. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pavaduoja kitus Inspekcijos darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.52. esant poreikiui, turėdamas galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę;
5.53. vykdo ir kitus su Inspekcijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: