Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 8

- Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Utenos regiono aplinkos taršos šaltinių ir aplinkos kokybės kontrolei bei valstybiniam monitoringui vykdyti, informacijai apie tyrimų rezultatus sisteminti ir pateikti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo ūkio subjektų išmetamų ar išleidžiamų į aplinką teršalų valstybinę laboratorinę kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – departamentas) veiklos teritorijoje, atlieka laboratorinius tyrimus bei rezultatų skaičiavimus, laboratorinius-instrumentinius matavimus ir ima mėginius;
- vykdo ežerų ir upių vandens laboratorinius tyrimus, matavimus ir mėginių ėmimą pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą ir aplinkos ministro patvirtintus planus;
- atlieka vandens, oro, dirvožemio ir kitų aplinkos komponentų laboratorinius tyrimus ir mėginių ėmimą;
- metodiškai teisingai, kokybiškai ir laiku atlieka pavestus laboratorinius tyrimus, įskaitant šiems tyrimams reikalingų indų, įrangos, tirpalų paruošimą, kalibracinių grafikų sudarymą, nustatymo ribų, neapibrėžčių apskaičiavimą, kokybės valdymo vykdymą, standartinių veiklos procedūrų priežiūrą;
- dalyvauja ūkio subjektų laboratorijų kontrolės grupės darbe, planuojant ir vykdant departamento veiklos teritorijoje esančių ūkio subjektų laboratorijų kontrolę;
- pagal kompetenciją teikia konsultacijas laboratorinių tyrimų klausimais veiklos vykdytojams, vykdantiems ūkio subjektų aplinkos monitoringą;
- dalyvauja plėtojant, gerinant bei įgyvendinant laboratorijos vadybos sistemą pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus;
- teikia pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai dėl teisės aktų, susijusių su aplinkos kokybės ir taršos šaltinių stebėsena, laboratorine kontrole, tyrimo metodais, tobulinimo;
- dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui darbo organizavimo gerinimo klausimais;
- pildo ir skyriaus kompetencijos ribose administruoja informacines duomenų bazes, ruošia tyrimų protokolus;
- ruošia analizės vandenį ir prižiūri analizės vandens ruošimo įrangą, skyriaus vedėjo patvirtinta tvarka vykdo kitas laboratorijos budinčiojo funkcijas;
- įrenginius naudoja ir prižiūri tvarkingai, laikantis patvirtintų instrukcijų ir procedūrų, vykdo tarpinius tikrinimus;
- atlieka laboratorijos įrenginių matavimų sieties rezultatų įvertinimą;
- vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, aplinkos stebėseną;
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti Laboratorijos vadybos sistemos dokumentuose nustatytą ne mažesnį kaip 6 mėnesių darbo chemijos laboratorijoje stažą;
- išmanyti vandens, nuotekų, oro ir kitų aplinkos elementų cheminės analizės, mėginių ėmimo bei tvarkymo, teršalų matavimo metodus ir mokėti metodiškai teisingai, kokybiškai ir laiku atlikti tyrimus, sugebėti įsisavinti naujus metodus;
- mokėti taikyti elementarius matematinius metodus tyrimų duomenų statistiniam įvertinimui;
- mokėti valdyti informaciją – ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
- mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu;
- sveikatos būklė, leidžianti dirbti galimos profesinės rizikos sąlygomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »