Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius (PA-16,2) (įstaigos vadovas)

Širvintos - Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-528

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-654

redakcija)

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcijos) direktorius yra valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Direkcijos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Direkcijai, įgyvendinant Direkcijos nuostatose numatytus tikslus ir uždavinius, rūpintis Kernavės Kultūrinio rezervato apsauga ir naudojimu pagal teisės aktais nustatytą jo paskirtį.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Direkcijos direktorius vykdo bendrosios veiklos srities – Direkcijos veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos srities – saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkybos, muziejinės veiklos organizavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.2 išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, Pasaulio kultūros ir gamtos apsaugos konvenciją ir jos įgyvendinimo gaires bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų ir muziejų apsaugos veiklą;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, principais ir reikalavimais bei sugebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;

4.5. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

4.6. turėti įgūdžių strateginio valdymo, materialinių ir finansinių išteklių, infrastruktūros ir personalo valdymo srityse;

4.6. sugebėti sklandžiai planuoti ir organizuoti Direkcijos veiklą;

4.7. mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, formuluoti aiškias užduotis Direkcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

4.8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

4.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Direkcijos direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Direkcijos veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Direkcijos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

5.2.užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Direkcijos nuostatų;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka parenka buhalterinės apskaitos politiką ir užtikrina jos įgyvendinimą;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines ir kitas privalomas ataskaitas, užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

5.5. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.6. užtikrina, kad Direkcijos nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantis kilnojamas ir nekilnojamas turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisės aktų nustatyta tvarka;

5.7. organizuoja ir kontroliuoja Direkcijos strateginio veiklos plano rengimą ir jo įgyvendinimą;

5.8. užtikrina neformalaus švietimo ir ugdymo programų Direkcijos muziejuje įgyvendinimą;

5.9. inicijuoja Direkcijos dalyvavimą valstybinėse ir tarptautinėse programose;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, išskyrus Direkcijos direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras;

5.11. organizuoja Direkcijos dokumentų valdymą, nustato dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo ir kt. procedūras, paskiria už tai atsakingą darbuotoją (-jus);

5.12. perkant prekes, paslaugas ar darbus organizuoja teisės aktuose nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, paskiria atsakingus asmenis;

5.13. užtikrina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų kontrolę;

5.14. teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl Direkcijos nuostatų keitimo;

5.15. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus bei kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems darbuotojams;

5.16. sudaro ir pasirašo sutartis, suteikia įgaliojimus;

5.17. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, Lietuvos Respublikos teismuose bei teisėsaugos institucijose;

5.18. sudaro komisijas ir darbo grupes, tvirtina jų darbo reglamentus ir nuostatus;

5.19. tvirtina Direkcijos:

5.19.1. organizacinę struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Kultūros ministerijos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, prieš tai suderinęs su Kultūros ministerija;

5.19.2.darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.19.3. kitus Direkcijos veiklą apibrėžiančius dokumentus.

5.20. nustato ir tvirtina Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai tai nustato steigėjas ar kai kainų ir kitų normatyvų dydžių nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai;

5.21. organizuoja Direkcijos, kaip UNESCO pasaulio paveldo objektą administruojančios institucijos, dalyvavimą tarptautinių organizacijų ir asociacijų veikloje;

5.22. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Direkcijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.
CVB klientas

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: