Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Veiklos gerinimo skyriaus vyriausiasis specialistas, 7,1 PA koef. (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko
2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1P-157

VEIKLOS GERINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos gerinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga vykdyti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ir Skyriui pavestas funkcijas, užtikrinti vienodą ir nuoseklią Inspekcijos administracijos padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje, tinkamą ir operatyvią Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, kokybišką administracinių paslaugų statybos valstybinės priežiūros srityje teikimą, efektyvią pažeidimų prevenciją ir aktyvų bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis statybos valstybinės priežiūros klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – administravimas, turimų materialinių išteklių valdymas, specialioji veiklos sritis – statybos valstybinė priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos ar architektūros krypties išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros arba statinių naudojimo priežiūros srityse;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinus su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;
4.5. gebėti rengti teisės aktų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, projektus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:
5.1. vertina Inspekcijos Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentų (toliau – Statybos teritoriniai padaliniai) veiklos efektyvumą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, Statybos teritorinių padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje, nagrinėja Inspekcijos administracijos, Statybos teritorinių padalinių darbuotojų pateiktus paklausimus ir informaciją statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus statybos srityje, ir Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimo, vienodos statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo politikos formavimo ir užtikrinimo, taip pat išvadas ir pasiūlymus kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.2. rengia vienodos praktikos užtikrinimo gaires ir atnaujinimo veiksmus, užtikrina vienodą Inspekcijos padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje;
5.3. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą;
5.4. organizuoja bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, bendruomenėmis, statybos dalyvius atestuojančiomis organizacijomis ir kitais aplinkos formavimo procesų dalyviais, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais;
5.5. rengia normatyvinius dokumentus, metodinę medžiagą Inspekcijos vidaus ir išorės klientams (suinteresuotoms šalims), vykdo Vyriausybės, aplinkos ministro, Inspekcijos viršininko pavedimus statybos valstybinės priežiūros klausimais;
5.6. rengia prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų statybos valstybinės priežiūros srityje skaičių, analizuoja ir vertina jų efektyvumą;
5.7. užtikrina efektyvius rizikos valdymo Skyriaus veiklos srityse procesus, vykdo Inspekcijos rizikos valdymo informacinės sistemos Objektų atrankos posistemės tvarkymo, modifikavimo ir atnaujinimo darbus;
5.8. rengia Inspekcijos kontroliuojamų objektų atrankos, planinių objektų ir ūkio subjektų, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų, nepatikimų ūkio subjektų sąrašus;
5.9. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną;
5.10. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Inspekcijos ir kitų subjektų vykdomose statybos valstybinės priežiūros specialistų tobulinimo programose (mokymuose, seminaruose ir pan.);
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja su statybos valstybine priežiūra susijusių informacinių sistemų veiklos užtikrinimo ir gerinimo procesuose;
5.12. kontroliuoja išmanių inspektavimo sprendimų ir funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvią ir modernią reidų ir patikrinimų organizavimo veiklą, diegimą;
5.13. konsultuoja asmenis statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir kitais su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;
5.14. rengia aktualios informacijos statybos srityje skelbimą, vaizdo instrukcijas ir informacijos grafikus apie statybos valstybinės priežiūros veiklą;
5.15. kaupia, analizuoja informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas ir kt.) apie statybos valstybinės priežiūros veiklą ir teikia skyriaus vedėjui, atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
5.16. tvarko statomų statinių avarijų apskaitą, analizuoja avarijų priežastis;
5.17. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;
5.18. pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;
5.19. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas bei kontroliuoja jų vykdymą;
5.20. nustatęs pažeidimus, perduoda informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams dėl pažeidimų šalinimo arba kreipimosi į kitus subjektus dėl viešojo intereso gynimo ar kitų veiksmų atlikimo pagal kompetenciją
5.21. teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;
5.22. pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
5.23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Inspekcijos viršininko, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas užtikrinti Inspekcijos strateginių tikslų pasiekimą.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: