Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Radiacinės saugos centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-49VEIKLOS ĮTEISINIMO IR VALSTYBĖS REGISTRO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – tvarkyti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – Registras) ir pagal kompetenciją Radiacinės saugos informacinės sistemos (toliau – RSIS) duomenis, atlikti teisės aktuose nustatytas Registro ir RSIS administratoriaus, tvarkančio Registro ir RSIS naudotojų prieigas, funkcijas.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – radiacinė sauga.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, radiacinę saugą ir valstybės informacinių išteklių valdymą, bei tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės, fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles bei mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir valstybės informacinių išteklių valdymą, projektus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti profesinės etikos principus.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia, apdoroja ir atnaujina duomenis apie apšvitą patiriančius darbuotojus ir avariją likviduojančius darbuotojus, jų apšvitą;

5.2. sistemina, analizuoja sukauptus duomenis apie darbuotojus, teikia juos kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3. esant tarnybinei būtinybei, kaupia, tvarko ir analizuoja sukauptus duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

5.4. išduoda Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasus;

5.5. esant tarnybinei būtinybei, nagrinėja licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojų prašymus pakeisti licencijų ar laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedus (ir prie jų pridedamus dokumentus) dėl darbuotojų sąrašo pakeitimo ar patikslinimo bei teikia Radiacinės saugos centro (toliau – Centro) direktoriui pasiūlymus priimti atitinkamus sprendimus;

5.6. teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl asmens duomenų saugos užtikrinimo;

5.7. suteikia, keičia ir panaikina naudotojams prieigos prie Registro ir RSIS duomenų teises;

5.8. teikia konsultacijas naudotojams Registro ir RSIS naudojimosi klausimais;

5.9. analizuoja naudotojų veiksmų registracijos žurnalo įrašus;

5.10. pagal kompetenciją atlieka Registro ir RSIS parametrų ir klasifikatorių tvarkymą;

5.11. vykdo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su Registro ir RSIS saugos užtikrinimu;

5.12. Registro ir RSIS saugos įgaliotiniui, negalint vykdyti funkcijų, laikinai vykdo Registro ir RSIS saugos įgaliotinio funkcijas;

5.13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Registro ir RSIS veiklą ir tvarkymą, projektus;

5.14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

5.15. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant seminarus, mokymus, kvalifikacijos tobulinimo kursus Centro ir kitų institucijų specialistams Registro ir RSIS klausimais;

5.16. pagal kompetenciją įgyvendina Centro kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;

5.17. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

5.18. laiku ir kokybiškai vykdo su valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant įgyvendinti Centro veiklos tikslus, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Radiacinės saugos centras

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: