Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Veiklos organizavimo skyriaus patarėjas Pareiginės algos koeficientas - 9,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai

Pareigybės aprašymas

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Veiklos organizavimo skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti įstaigos veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų projektų rengimą įstaigos veiklos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas, įstaigos veiklos planavimo koordinavimas, teisės aktų projektų rengimas įstaigos veiklos klausimais.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį dokumentų valdymo srityje ar teisės srityje;
4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, suėmimo ir bausmių vykdymo teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis suėmimo ir bausmių vykdymo srityje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisyklėmis;
4.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas parengtiems teisės aktų projektams;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja pavaldžių darbuotojų veiklą, nustato veiklos užduotis ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;
5.2. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, juos rengia, analizuoja, teikia pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų keitimo;
5.3. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos metinio veiklos plano projekto, apibendrintų metinio veiklos plano programų vykdymo ataskaitų rengimą ir jų pateikimą pagal nustatytus terminus Kalėjimų departamentui;
5.4. teikia pasiūlymus rengiant skyriaus veiklos planus, pagal kompetenciją organizuoja juose numatytų priemonių vykdymą;
5.5. rengia įstaigos struktūros ir struktūros schemos projektus; pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašų projektus;
5.6. rengia ir prireikus atnaujina įstaigos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus;
5.7. skyriaus vedėjui pavedus, rengia atsakymus į valstybės institucijų, kitų įstaigų bei organizacijų pavedimus ir paklausimus;
5.8. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
5.9. rengia priemonių planų įstaigos inspektavimo pažymose nurodytiems trūkumams šalinti ar pasiūlymams įgyvendinti projektus (pagal struktūrinių padalinių vadovų pateiktus pasiūlymus) bei kontroliuoja šių planų priemonių vykdymo terminus;
5.10. kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą įstaigos struktūriniuose padaliniuose;
5.11. kontroliuoja skyriuje vedamų bendrųjų dokumentų bylų sudarymą, registrų pildymą;
5.12. rengia įstaigos bendrųjų dokumentų dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymo sąrašus, dokumentų registrų sąrašus ir teikia juos svarstyti ir derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
5.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, į kurias paskirtas įstaigos direktoriaus įsakymais;
5.14. vykdo įstaigos interneto svetainės turinio priežiūrą, užtikrindamas jos struktūros ir turinio atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms ir pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir nuolatinį informacijos atnaujinimą;
5.15. organizuoja bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, užtikrina skyriuje rengiamų ir gaunamų įslaptintų dokumentų apsaugą;
5.16. pagal skyriaus kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą įstaigos struktūrinių padalinių vadovams;
5.17. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos plėtojimo ir tobulinimo;
5.18. teikia įstaigos struktūriniams padaliniams bei darbuotojams konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų, kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;
5.16. užtikrina įstaigos darbuotojų susirinkimų, struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolavimą;
5.19. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.20. atlieka administratoriaus funkcijas Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (toliau- PIDTIS sistema): tvarko padalinių sąrašą, papildo/ištrina deklaruojančiųjų sąrašą, organizuoja prisijungimo prie PIDTIS sistemos gavimą padalinių vadovams, konsultuoja padalinių vadovus PIDTIS sistemos naudojimosi klausimais; vykdo susirašinėjimą su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija PIDTIS sistemos naudojimosi klausimais;
5.21. kai nėra Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.) vykdo jo funkcijas;
5.22. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »