Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Veiklos organizavimo skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, užtikrinant Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų, personalo valdymo, teisės, viešųjų ryšių, viešųjų pirkimų organizavimo, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros organizavimo – funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą verslo ir viešosios vadybos ar teisės studijų krypčių grupių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo dokumentų valdymo ar personalo valdymo srityje patirtį;

4.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, vidaus tarnybą, darbo teisinius santykius, žmogiškųjų išteklių valdymą, įstaigos veiklos planavimą, dokumentų valdymą, bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus;

4.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti veiklą, organizuoti darbą, mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, formuluoti išvadas ir pasiūlymus, priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą bei atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.2. užtikrina Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos ir pokyčių planavimą ir koordinavimą;

5.3. užtikrina Tarnybos projektinės veiklos koordinavimą;

5.4. siekdamas užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos planavimą, organizuoja įstaigos metinio veiklos plano projekto rengimą, taip pat informacijos pateikimą nustatyta tvarka ir terminais Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie metinio veiklos plano priemonių (taip pat įstaigai nustatytų vertinimo kriterijų) vykdymą;

5.5. siekdamas įvertinti, kaip įgyvendinami įstaigai nustatyti tikslai ir uždaviniai, organizuoja įstaigos metiniame veiklos plane, struktūrinių padalinių darbo planuose, prireikus – ir kituose planavimo dokumentuose numatytų priemonių vykdymo kontrolę, apie kontrolės rezultatus informuoja įstaigos vadovybę;

5.6. užtikrina Tarnyboje priimamų sprendimų teisėtumo ir teisinio pagrįstumo, jų įforminimo kontrolę;

5.7. užtikrina tinkamą norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, darbuotojų konsultavimą teisiniais klausimais;

5.8. užtikrina Tarnybos vardu sudaromų sutarčių atitiktį galiojantiems teisės aktams;

5.9. organizuoja bendradarbiavimo ir partnerystės sutarčių pasirašymą Tarnybos įgyvendinamuose projektuose;

5.10. užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Tarnyboje įgyvendinimą;

5.11 užtikrina procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

5.12. organizuoja ir kontroliuoja bendrųjų (neįslaptintų) ir archyvinių dokumentų apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą įstaigoje, užtikrindamas tinkamą įstaigos dokumentų valdymą visose jos veiklos srityse;

5.13. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus ataskaitų parengimą ir pateikimą įstaigos vadovybei, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, užtikrindamas pateikiamos informacijos teisingumą;

5.14. užtikrina Tarnyboje rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą ir įforminimą;

5.15. siekdamas, kad būtų tinkamai reglamentuota įstaigos darbo tvarka, pagal skyriaus kompetenciją teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus ir rengia įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus (darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles ir pan.), pagal kompetenciją dalyvauja rengiant struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

5.16. organizuoja Tarnybos personalo valdymą;

5.17. padeda Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus ir organizuoja Lietuvos probacijos tarnybos personalo mokymus;

5.18. siekdamas įvertinti pavaldžių darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vertina pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

5.19. organizuoja ir kontroliuoja pataisos pareigūnų bei darbuotojų veiklos vertinimą;

5.20. organizuoja supaprastintus viešuosius pirkimus ir mažos vertės pirkimus;

5.21. užtikrina Tarnybos informacinių sistemų veikimą, administravimą, plėtrą bei modernizavimą;

5.22. užtikrina Tarnybos teikiamų informacinių paslaugų kokybę Tarnyboje, kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą;

5.23. užtikrina informacinių technologijų bei tvarkomos elektroninės informacijos saugą Tarnyboje;

5.24. kontroliuoja, ar įstaigos interneto svetainė atitinka bendruosius reikalavimus, taikomus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, užtikrindamas pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir nuolatinį informacijos atnaujinimą;

5.25. užtikrina metodinės ir praktinės pagalbos teikimą Tarnyboje pagal Skyriaus kompetenciją;

5.26. užtikrina atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus rengimą pagal Skyriaus kompetenciją;

5.27. organizuoja ir kontroliuoja pataisos pareigūnų socialinių garantijų įgyvendinimą, dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti buvusiems pataisos pareigūnams, parengimą;

5.28. užtikrina informacijos apie Tarnybą kontroliuojančioms institucijoms rengimą ir teikimą pagal Skyriaus kompetenciją;

5.29. pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

5.30. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas teisės aktų nustatyta tvarka, sudarytų ir jos gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

5.31. įgyvendina organizacines priemones, siekdamas užtikrinti sklandžią ir efektyvią komunikaciją vidaus administravimo klausimais tarp įstaigos darbuotojų: organizuoja aktualios informacijos paskelbimą darbuotojams, darbuotojų kontaktinių duomenų atnaujinimą, įstaigos vadovybei pavedus, atlieka organizacinį, informacinį ir koordinacinį darbą rengiant pasitarimus, susirinkimus, pristatymus ir kitus įstaigos renginius;

5.32. organizuoja šalies ir užsienio svečių, delegacijų, atvykstančių į įstaigą, priėmimą bei užtikrina, kad būtų laikomasi tarnybinio protokolo reikalavimų, siekdamas sklandaus tarpinstitucinio ar tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo;

5.33. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.34. atstovauja Tarnybai kitose valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose pagal Skyriaus kompetenciją;

5.35. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 12.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €