Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Veiklos planavimo ir stebėsenos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) programos įgyvendinimą, taip pat globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo globoti (rūpinti) / įvaikinti patikrinimo sistemos kūrimą, organizuoti GIMK atestuotų socialinių darbuotojų rengimą, vertinimą, mokymą pagal GIMK programą ir atestavimą, paslaugų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms teikimo sistemos kūrimą ir jos įgyvendinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Kuria vieningą GIMK programos patikrinimo sistemą ir organizuoja jos įgyvendinimą.
- Organizuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.
- Organizuoja specialistų, siekiančių vykdyti ir vykdančių GIMK programą, patikrinimą, mokymą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo įvadinių ir tęstinių mokymų programą, ir specialistų atestavimą.
- Lankosi savivaldybių administracijų įstaigose / skyriuose, kuriuose įdarbinti GIMK programą vykdantys specialistai, bei GIMK programą vykdančiose įstaigose, susipažįsta su jų veikla, pagal kompetenciją teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo.
- Koordinuoja specialistų, vykdančių GIMK programą, veiklą (rūpintojų) bei įtėvių pasirengimo globoti (rūpinti) ir įvaikinti patikrinimo klausimais.
- Kaupia ir analizuoja informaciją apie globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei globoti (rūpintis) ar įvaikinti ketinantiems asmenims teikiamas paslaugas.
- Pagal kompetenciją rengia su savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių, GIMK paslaugas teikiančių savivaldybių administracijų įstaigų, skyrių bei kitų įstaigų specialistų veikla susijusius apibendrinimus, siūlymus, statistikos analizes ir ataskaitas.
- Pagal kompetenciją ruošia ir teikia GIMK programą vykdančių įstaigų specialistams konsultacijas, metodinę pagalbą, siekiant veiklos efektyvumo didinimo, formuojant vienodą specialistų veiklos praktiką, bei įgyvendinant GIMK programą savivaldybių teritorijose.
- Organizuoja GIMK atestuotų socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus (seminarus, konferencijas, supervizijas ir pan.).
- Teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
- Rengia programas dėl įvaikinimo ir vaiko globos (rūpybos) šeimoje skatinimo bei viešinimo bei jas vykdo.
- Bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais, dalyvauja organizuojant renginius (susitikimus) vaikų globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo klausimais, renginių (susitikimų) metu skaito pranešimus, teikia informaciją, konsultacijas dalyvaujantiems specialistams / asmenims.
- Pagal kompetenciją organizuoja GIMK atestuotų socialinių darbuotojų veiklos / konsultacijų „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ sistemoje vykdymą ir priežiūrą.
- Nagrinėja GIMK atestuotų socialinių darbuotojų parengtas išvadas dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) vaiką, siekiant formuoti vienodą išsamių, visapusiškų išvadų rengimo praktiką.
- Dalyvauja rengiant, nagrinėjant su vaiko teisių apsauga susijusių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
- Pagal kompetenciją rengia siūlymus priimti / keisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios Tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius teisės aktus.
- Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
- Vykdo savo veiklos analizę, rengia pastabas ir pasiūlymus globos (rūpybos) ir įvaikinimo organizavimo klausimais.
- Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jiems nesant.
- Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybą kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse susijusiose su skyriaus veikla.
- Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių Tarnybos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.
- Turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje.
- Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, taip pat vaiko teisių ir interesų apsaugą, globėjų (rūpintojų), įtėvių parengimo, globos (rūpybos) priežiūros organizavimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos.
- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
- Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu.I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »