Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Veiklos vystymo departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Veiklos vystymo departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 17

- Veiklos vystymo departamento (toliau – Departamentas) direktorius pareigybė reikalinga organizuoti, valdyti ir kontroliuoti Departamento skyrių darbą, kad būtų užtikrintas Departamento bei jo skyrių nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja veiklos ir priemonių planavimo ir organizavimo procesus Lietuvos darbo biržoje;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja darbo rinkos pasiūlai ir paklausai derinti būtinų priemonių planavimą;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja pagrįstą ir nustatytais terminais lėšų poreikio planavimą Lietuvos darbo biržai išlaikyti, vystyti ir priemonėms įgyvendinti
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja žmogiškųjų išteklių strategijos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja personalo valdymo priemonių ir procedūrų įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos įstaigos organizacinės kultūros kūrimą ir įgyvendinimą;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) plėtros Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose politikos formavimą ir jos įgyvendinimą;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja ITT plėtros procesų įgyvendinimą;
- organizuoja, valdo ir kontroliuoja LDB IS tobulinimą.
- vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.
- vadovauja Departamentui ir asmeniškai atsako už Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą, nustatytais terminais, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kokybišką veiklą ir jo kontrolę;
- organizuoja Departamento darbą, paskirsto Departamento skyriams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
- derina su Lietuvos darbo biržos direktoriumi Departamento skyrių veiklos tobulinimo klausimus;
- pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
- dalyvauja atrenkant pretendentus į Departamento skyrių vedėjų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
- teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui siūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
- esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
- atlieka paskesniąją finansų kontrolę Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
- atstovauja Departamentui, teritorinėse darbo biržose, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei kitose institucijose ir įstaigose;
- dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, juos vertina ir teikia siūlymus teisės aktams tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
- dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
- rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Veiklos ir priemonių planavimo skyriui;
- rengia Departamento metų, pusmečių, ketvirčių veiklos ataskaitas ir teikia Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui;
- derina Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
- užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų šių skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
- organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
- nagrinėja Departamento skyrių siūlymus dėl veiklos tobulinimo Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui;
- vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
- dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
- priima sprendimus dėl Departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo;
- vertina Departamento skyrių vedėjų veiklą ir teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui;
- nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
- vertina Departamento skyrių pateiktą, jų funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
- sudaro Departamento skyrių vedėjų kasmetinių atostogų eilę;
- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
- turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veiklą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »