Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vertinimų kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Tarnybai pavestas funkcijas ir uždavinius turto ir verslo vertinimo (toliau – vertinimas) srityje, siekiant, kad būtų užtikrinta vertinimo kokybė bei turto arba verslo vertintojų (toliau – vertintojas), turto ir verslo vertinimo įmonių (toliau – vertinimo įmonė) ir visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga. III. VEIKLOS SRITIS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
-
- vertina Skyriui pateiktus pareiškėjų skundų dėl vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos pagrįstumą;
- kreipiasi į pareiškėjus ir vertintojus bei vertinimo įmones dėl papildomų paaiškinimų ir dokumentų, susijusių skundu, pateikimo;
- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais, priėmimo ir rengia sprendimų projektus;
- vertina Skyriui pateiktų vertinimo ataskaitų atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;
- rengia ir Skyriaus vedėjui teikia išvadų dėl vertinimo ataskaitų atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams projektus;
- teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl kreipimosi į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą (toliau – Garbės teismas);
- rengia ir teikia Garbės teismui teikimus iškelti vertintojams drausmės bylas ir išvadas dėl vertintojų veiksmų;
- vykdo Garbės teismo nurodymus, susijusius su nagrinėjama drausmine byla;
- tvarko vertintojų drausmės bylas ir jas archyvuoja;
- atlieka vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimus;
- atlieka neplaninius vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimus;
- rengia ir Skyriaus vedėjui teikia kontrolinių klausimynų, skirtų vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimams atlikti, projektus.
- analizuoja Tarptautinių vertinimo standartų ir Europos vertinimo standartų nuostatas;
- rengia ir kiekvieną mėnesį Tarnybos internetiniame tinklalapyje skelbia informaciją apie tarptautinių organizacijų (Tegova, IVSC ir kitų) veiklą;
- pagal kompetenciją teikia konsultacijas (žodžiu ir telefonu) vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos priežiūros klausimais;
- nuasmenina Tarnybos ir Garbės teismo priimtus sprendimus pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose ir pasitarimuose, esant Tarnybos direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimui;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo ir tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vertintojų veiklą;
- gebėti rengti teisės aktų projektus ir teisines išvadas, atstovauti instituciją teismuose;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
- gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
- mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »