Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vidaus apskaitos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 11,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. liepos 8 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. PS1-1061


FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO

VIDAUS APSKAITOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


i. skyrius

pareigybės charakteristika


1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Vidaus apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti biudžeto lėšų, specialiųjų programų lėšų, kitų lėšų, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų, skirtų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) išlaikyti bei NMA vykdomų projektų lėšų apskaitą, biudžeto lėšų valdymą.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veikloje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo finansų valdymo ir apskaitos srityje patirtį;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentus ir kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo išlaidų kontrolę pagal vykdomas programas, priemones, valstybės funkciją, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominę klasifikaciją;

5.2. kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų (avanso apyskaitų, automobilių kelionės lapų ir kitų apskaitos dokumentų) užpildymo teisingumą ir pateikimą laiku;

5.3. kontroliuoja savalaikį ūkinių įvykių registravimą vidaus apskaitos informacinėje sistemoje bei vykdo veiksmų informacinėje sistemoje „E-sąskaita“ atlikimo kontrolę;

5.4. atlieka skaičiavimus lėšų planavimui dėl valstybės biudžeto lėšų poreikio NMA funkcijų vykdymui ateinantiems trejiems metams;

5.5. analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su biudžeto lėšų tvarkymu bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, rengia teisės aktų projektus, derina kitų struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

5.6. rengia ir prižiūri NMA apskaitos politikos aprašą ir ūkinių operacijų apskaitos vadovą;

5.7. vykdo NMA sutartinių įsipareigojimų priežiūrą pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais;

5.8. analizuoja Vidaus apskaitos informacinės sistemos, skirtos NMA turtui ir sąnaudoms apskaityti, funkcionalumo tobulinimo galimybes, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir dalyvauja užtikrinant jos funkcionavimą;

5.9. koordinuoja Skyriaus veiksmus NMA metinės inventorizacijos atlikime;

5.10. užtikrina, kad Skyriuje saugoma informacija būtų prieinama Europos Komisijos, Valstybės kontrolės bei kitų kontroliuojančių institucijų įgaliotiems atstovams;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;

5.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (127) »