Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vidaus audito departamentas Trečiojo vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Vidaus audito departamento (toliau – Departamentas) Trečiojo vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti bei skatinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) rizikos valdymo, kontrolės sistemų ir priežiūros procesų efektyvumą; objektyviai vertinti vidaus kontrolės tinkamumą ir funkcionalumą; organizuoti sandorių, finansuojamų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF), patikrinimus, padedančius nustatyti, ar šie sandoriai buvo iš tikrųjų įvykdyti ir vykdomi teisingai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja Muitinės departamento pareigūnų tikrinimus, atliekamus pagal Reglamentą Nr. 1306/2013/EB, ir vykdo jų bendrąją priežiūrą, administruoja tikrinimų ataskaitas ir visus kitus dokumentus, susijusius su tikrinimais, vertina tikrinimų rezultatus, rengia informaciją bei ataskaitas pagal Reglamento Nr. 1306/2013/EB reikalavimus ir teikia jas Europos Komisijai ir kitoms ES šalims narėms;
 • tikrina ir vertina:
 • Agentūros ir jos struktūrinių padalinių veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams bei uždaviniams, LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems galiojantiems teisės aktams;
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo atžvilgiais;
 • priemonių, finansuojamų iš EŽŪGF, 2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 2007-2013 m. Europos žuvininkystės fondo ir 2014-2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bei valstybės paramos lėšų, administravimą;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • priskirto turto apskaitą ir apsaugą;
 • atitiktį ISO standartų reikalavimams;
 • pagal poreikį vidaus auditų metu Agentūros veiklos trūkumus, dėl kurių Agentūros atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Agentūros vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti;
 • pagal poreikį vidaus auditų metu korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • atlikdamas kiekvieną auditą Vidaus audito vadovo nustatyta tvarka, rengia audito darbo dokumentus ir vidaus audito ataskaitas su išvadomis bei rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, tobulinti Agentūros veiklą bei vidaus kontrolę, ir, supažindinęs Skyriausvedėją, teikia jas Departamento direktoriui;
 • pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus organizuoja ir tvarko Departamento dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į Agentūros archyvą;
 • rengia Departamento strateginius ir metinius audito planus, metines veiklos ataskaitas, standartinius audito darbo dokumentus, audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos ir kitas metodikas;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant Departamento personalo mokymo programą tam, kad būtų užtikrintas Departamento tarnautojų tęstinis kvalifikacijos kėlimas;
 • rengia standartinius darbo dokumentus, audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos metodikas bei teikia pasiūlymus, kaip tobulinti audito atlikimo dokumentus (standartus, metodines rekomendacijas, testus, atmintines ir kt.), siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamento darbą;
 • atliekant auditą, vadovauja auditorių grupei;
 • užtikrina tinkamą Agentūros bendradarbiavimą su išorės auditoriais – organizuoja Agentūros struktūrinių padalinių informacijos teikimą, užtikrina veiksmų planų pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti rengimą ir tvirtinimą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), tikrina auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir tvarko rekomendacijų įgyvendinimo registrus;
 • konsultuoja struktūrinius padalinius vidaus kontrolės, paramos administravimo klausimais, siekiant padėti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją stebėtojo teisėmis dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją stebėtojo teisėmis dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją stebėtojo teisėmis dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje.
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
 • pagal kompetenciją prisideda prie Departamento Pirmajam ir Antrajam vidaus audito skyriams pavestų funkcijų įgyvendinimo;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • (2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. PS1-690 redakcija nuo 2018 m. gegužės 30 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. PS1-690 redakcija nuo 2018 m. gegužės 30 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • (2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. PS1-690 redakcija nuo 2018 m. gegužės 30 d.)mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su žemės ūkio sritimi, žinoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui programų pagrindines nuostatas;
 • turėti rizikos vertinimo ir valdymo žinių, suprasti rizikos valdymo reikšmę organizacijoje;
 • išmanyti viešojo sektoriaus administravimo, finansų valdymo ir kontrolės, finansinės atskaitomybės sudarymo principus;
 • išmanyti valdymo, strateginio planavimo principus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (103) »