Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Viešosios tvarkos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, ar Savivaldybėje laikomasi teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, reikalavimų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją prižiūri, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, nustatyta tvarka fiksuoja pažeidimus, renka įrodymus ir kitą medžiagą, susijusią su administraciniais nusižengimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus;
 • nagrinėja gautus pranešimus (patikrinimų aktus) apie administracinius nusižengimus, nustato administracinėn atsakomybėn traukiamus asmenis, atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikus įgaliojimus, surašo ir registruoja administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų vykdymą;
 • nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;
 • tvarko Administracinių nusižengimų registro duomenis;
 • kartu su kitų valstybinių institucijų atstovais dalyvauja patikrinimuose, pagal kompetenciją vykdo prevencines priemones, akcijas, administracinių nusižengimų mažinimo savivaldybės teritorijoje projektus;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją formuoja duomenų bazę, rengia ir teikia informaciją;
 • rengia ataskaitas;
 • įgyvendindamas veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas teises ar atlikdamas pavestas pareigas, turi teisę duoti asmenims teisėtus nurodymus ir reikalavimus (įleisti į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus; pateikti informaciją, duomenis ar dokumentus; atvykti ir duoti paaiškinimus, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas ir kt.);
 • pagal kompetenciją teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, tobulinimo;
 • konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis savo kompetencijos klausimais, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, koordinuoja skelbtinos informacijos pateikimą spaudai;
 • užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • siekdamas tarnybos viešumo, informacijos pasiekiamumo, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, Savivaldybės interneto puslapyje skelbia informaciją;
 • sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendina Savivaldybės administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis, Administracinių nusižengimų registru;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso, Civilinį, Civilinio proceso, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojų turto deklaravimo, Korupcijos prevencijos, Rinkliavų, Savivaldybių administracinės priežiūros, Statybos, Tabako kontrolės, Triukšmo valdymo, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, civilinius santykius, norminius teisės aktus, viešąją tvarką, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos ir Skyriaus nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, šį pareigybės aprašymą.
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: