Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 8,10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. VT-331

(Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. VT-342

redakcija)


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti, planuoti, derinti ir kontroliuoti skyriaus darbą bei įgyvendinti savivaldybės politiką viešųjų pirkimų srityje.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – viešųjų pirkimų organizavimo – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. turėti darbo patirties dirbant viešųjų pirkimų komisijoje;

4.5. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti savo darbo srities informaciją ir rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas ir mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.9. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“ ir kt. kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų valdymo ir paieškos sistemomis.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais vykdymą, organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, numato ir įgyvendina skyriaus vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.

5.2. Teikia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais projektus ir organizuoja jų rengimą tam, kad būtų užtikrintas savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas.

5.3. Kontroliuoja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekiant pirkimo procedūrų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, didinant viešųjų pirkimų efektyvumą ir racionalų lėšų panaudojimą.

5.4. Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų tobulinimo, savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, organizacijų organizuojamų viešųjų pirkimų, tobulina viešųjų pirkimų organizavimo tvarką savivaldybės administracijoje tam, kad didėtų viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas ir operatyvumas.

5.5. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, konsultuoja savivaldybės administracijos padalinius su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais, analizuoja savivaldybės atliktų, nutrauktų viešųjų pirkimų rezultatus, padarytas klaidas ir jų priežastis, siekdamas tobulinti viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, pirkimo procedūrų atlikimą.

5.6. Vizuoja savivaldybės administracijos padalinių pateiktas bei pirkimų organizatorių suderintas paraiškas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, nurodant atitinkamo pirkimo vertės ribą ir galimą šio pirkimo vykdytoją tam, kad būtų teisingai ir operatyviai atliktos viešojo pirkimo procedūros.

5.7. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

5.8. Organizuoja viešuosius pirkimus, atliekamus naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu.

5.9. Rengia savo skyriaus nuostatų, darbuotojų ir tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoja jų pakeitimus.

5.10. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka, rengia skyriaus veiklos planus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.11. Kontroliuoja per kalendorinius metus atliktų viešųjų pirkimų bei įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo sutarčių ataskaitų pateikimą nustatytu laiku Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka.

5.12. Vizuoja skyriuje parengtų ataskaitų, raštų, informacijų ir kitų dokumentų projektus, teikiamus pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui, užtikrina jų parengimą laiku.

5.13. Kontroliuoja, ar skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5.14. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, skundus ir rengia atsakymus.

5.15. Laiku atlieka kitus, su darbo funkcijomis susijusius, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (141) »