Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Jonava - Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. 13B-958


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga efektyvių ir skaidrių prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
4.3. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir skyriaus nuostatais;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5 mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose ir juos protokoluoja, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
5.2. rengia viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus;
5.3. parenka ir viešųjų pirkimų komisijai pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą, siekiant užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
5.4. siūlo viešųjų pirkimų komisijai pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką;
5.5. analizuoja gautus pasiūlymus ir teikia išvadas komisijai, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
5.6. rengia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, atsakymus į pretenzijas;
5.7. siekiant tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengia viešųjų pirkimų sąlygų projektus, skelbimus, pirkimų procedūrų ataskaitas ir siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
5.8. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo tikslus, rengia sutarčių su laimėtojais projektus, juos vizuoja, derina su Administracijos skyriais bei teikia administracijos direktoriui pasirašyti;
5.9. viešina informaciją apie laimėtojų pasiūlymus ir pasirašytas sutartis Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
5.10. vykdo bylų nomenklatūros sudarymą, bylų formavimą, baigtų bylų apskaitą;
5.11. konsultuoja savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei įstaigų darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
5.12. teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, ruošia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus įgyvendinamomis funkcijomis, projektus;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Jonavos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: