Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Viešųjų pirkimų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau − vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, koordinuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant Savivaldybės administracijos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

- Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- rengia viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planų projektus (pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis) ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;
- Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės svetainėje tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
- organizuoja ir administruoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
- rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus, jų paaiškinimus ir kartu su Savivaldybės administracijos skyriais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derina technines specifikacijas;
- rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, sudarytų ir įvykdytų sutarčių ataskaitas, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
- rengia raštų, pranešimų projektus, teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, Savivaldybės administracijos direktoriui, jo įgaliotiems asmenims, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, organizuoja skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą jų saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;
- siekdamas užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės svetainėje ir kt.;
- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
- pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
- tvarko skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą;
- pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
- pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Reikalavimai


- Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba prilygintą (socialinių mokslų srities, teisės arba vadybos, arba viešojo administravimo krypties) išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių;
- mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »