Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTAS

1335-1505 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Skaičiuoti »
Į rankas per mėn.
Vilnius - VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika“

Darbo pobūdis

1.Pagal Klinikos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia Klinikos pirkimų suvestinę ir ją skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;
2.Klinikos direktoriaus patvirtintas Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškas registruoja Paraiškų registre;
3.Teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais Viešųjų pirkimų tarnybai teikia ataskaitas ir skelbia kitus reikalaujamus duomenis ir informaciją;
4.Užtikrina, kad visi teisės aktuose nurodyti asmenys teisės aktų nustatytu terminu pasirašytų nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, atsako už pasirašytų nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų bei šių dokumentų registro tvarkymą, užtikrina, kad nurodyti asmenys minėtus dokumentus pakartotinai pasirašytų ne rečiau kaip kartą per metus;
5.Pildo atliktų pirkimų registracijos žurnalą, sudaro atliktų mažos vertės pirkimų suvestines, sistemina to paties tipo pirkimus;
6.Pagal savo kompetenciją konsultuoja Klinikos darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo klausimais;
7.Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje, jei Klinikos direktoriaus įsakymu paskiriamas jos nariu;
8.Organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, jei Klinikos direktoriaus įsakymu paskiriamas pirkimo organizatoriumi;
9.Pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams per 30 dienų CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimą, ataskaitą;
10.Pasirašytinai supažindina darbuotojus su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose taisyklėmis;
11.Kasmet iki lapkričio 25 d. peržiūri Klinikoje galiojančias sutartis ir Klinikos direktoriui bei pirkimų iniciatoriams pateikia kitais metais nebegaliosiančių reguliarių pirkimų sutarčių sąrašą, rengia bendrą Klinikos pirkimų poreikio sąrašą;
12.Teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS skelbia laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ir atvejus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje;
13.Vizuoja gautas sąskaitas, patirtindamas, kad tiekėjo pateiktoje sąskaitoje nurodyti duomenys atitinka viešojo pirkimo sutartyje nurodytus duomenis, pagal sudarytas sutartis nupirktų prekių, paslaugų ar darbų vertė ir prekių kiekis bei darbų ir paslaugų apimtys neviršija bendros sutarties vertės ir sutartyje nustatytų kiekių bei apimčių;
14.Atsako už motyvuojančio pirkimo organizatoriaus ir viešojo pirkimo komisijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis paskelbimą Klinikos profilyje teisės aktų nustatyta tvarka bei už pirkimo nutraukimo motyvų paskelbimą Klinikos interneto svetainėje;
15.Registruoja pirkimo sutartis ir susitarimus dėl jų Sutarčių registre;
16.Esant poreikiui, vykdo viešojo pirkimo komisijos sekretoriaus pareigas ir/ar tvarko visą su viešojo pirkimo komisijos organizuojamu ir vykdomu pirkimu susijusią informaciją CVP IS (kuria pirkimą CVP IS, įkelia ir paskelbia viešojo pirkimo komisijos patvirtintus dokumentus, siunčia viešojo pirkimo komisijos prašymus ir atsakymus tiekėjams ir pan.);
17.Teikia vyresniajam viešųjų pirkimų specialistui visą pirkimų informaciją, tvarkomą pagal savo pareigas, reikalingą įvykdytų (vykdomų) Klinikos pirkimų stebėsenos atlikimui;
18.Atlieka kitus su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, taip pat dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
5.Mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis ir Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS).

Įmonė siūlo

Darbo sutartis terminuota, terminas iki viešo konkurso būdu bus atrinktas šias pareigas einantis darbuotojas.

Atlyginimas

1335-1505 €/mėn. neatskaičius mokesčių
VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika“

VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika“

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priklausanti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai, kurioje teikiama visų lygių specializuota ir kvalifikuota ambulatorinė odontologinė ir stacionarinė burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos pagalba.
informacija apie VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika“
1594 €
Vid. atlyginimas bruto
(5% didesnis už LT vidurkį)
321
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 891 €
25% uždirba 891-1504 €
25% uždirba 1504-1943 €
25% uždirba nuo 1943 €