Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (koeficientas 7,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

VIETINIO ŪKIO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos žemės įstatymų reglamentuotai savivaldybės veiklai organizuoti bei savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – architektūros ir urbanistikos – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisė aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;

4.3. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. savarankiškai planuoja savo veiklą, siekdamas užtikrinti priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. rengia Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus raštų projektus skyriui priskirtų funkcijų klausimais, siekdamas užtikrinti savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų funkcijų vykdymą;

5.3. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Savivaldybės bendruosius planus, Savivaldybės dalies bendrąjį planą, specialiuosius ir detaliuosius planus;

5.4. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;

5.5 vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

5.6. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), derina planavimo darbų programas, kitus dokumentus, reikalingus teritorijų planavimui;

5.7. išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina parengtų projektų atitiktį statinių projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams, derina ar nederina projektus pateikdamas motyvuotas pastabas IS „Infostatyba“;

5.9. nagrinėja pagal įgaliojimą statytojo parengtas projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei derina šias užduotis teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. išduoda reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui;

5.11. vykdo topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimą TOPD sistemoje;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo dokumentų rengimo, statinių projektavimo, statybos leidimų išdavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo, žemės sklypų formavimo, reklamos klausimais;

5.14. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;

5.15. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo, kraštovaizdžio apsaugos principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje, teikia siūlymus steigti Savivaldybės saugomus draustinius, saugomus kraštovaizdžio objektus ir saugomas teritorijas arba siūlo atšaukti jau suteiktą tokį statusą;

5.16. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl miesto ir rajono miestelių pastatų estetinės išvaizdos gerinimo;

5.17. analizuoja darbų vykdymo eigą, bendradarbiauja su projektuotojais ir rangovais;

5.18. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;

5.19. nustatyta tvarka derina projektus išorinei reklamai įrengti;

5.20. atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavestus darbus, susijusius su skyriui numatytų funkcijų vykdymu, bei vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS



6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (141) »