Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas (melioracijos įrenginių) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Skyriaus vyriausiojo specialisto (melioracijos įrenginių) pareigybė reikalinga valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių, statinių perduotų žemės savininkams naudojimui ir apsaugai, melioracijos darbų organizavimui, melioruotos žemės ir statinių apskaitai, jų techninei būklei bei naudojimo priežiūrai užtikrinti. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą, gavęs melioracijos darbų ir statinių projektų techninės – sąmatinės dokumentacijos ekspertizės išvadas, priima atliktus projektavimo darbus;
- tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą, organizuoja ir kontroliuoja vykdomų melioracijos, vandentvarkos darbų techninę priežiūrą, kontroliuoja bei vertina šių darbų apimtis ir kokybę;
- organizuoja melioracijos įrenginių priežiūros konkursus, melioracijos įrenginių priežiūros darbus, vykdomus žemės naudotojų tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
- vykdo melioracijos darbų užsakovo funkcijas tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, organizuoja rangovų parinkimo melioracijos darbams vykdyti konkursus arba atrankas;
- sudaro melioracijos darbų tikslinius sąrašus;
- nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei kitus statinius. Derina kitų institucijų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą;
- siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą, išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams melioracijos statinių techninius dokumentus, žemėlapius eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Kontroliuoja kitų institucijų vykdomus darbus, susijusius su melioracijos statiniais;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių. Kontroliuoja kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja Savivaldybę išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams teisme;
- siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą, organizuoja ir atlieka tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;
- tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą, dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina projektus, detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje;
- siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą, atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, vertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių tinkamam funkcionavimui užtikrinti;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, dalyvauja išduodant leidimus melioracijos statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;
- pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą;
- siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą, rengia rajono metines bei perspektyvines melioracijos darbų programas;
- renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis melioracijos įrenginių remonto priežiūros ir rekonstrukcijos klausimais tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, dalyvauja kitų institucijų komisijų darbe.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, melioracijos darbus ir melioracijos statinių priežiūrą;
- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Offise” programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »