Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 8

- Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės funkcijoms ir uždaviniams elektros įrenginių, šilumos ūkio priežiūros srityse įgyvendinti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Kontroliuoja atliekamus elektros įrenginių ir šilumos ūkio sistemų remonto, montavimo, derinimo, bandymo darbus bei vykdo minėtų įrenginių bei sistemų eksploatavimo priežiūrą šiose savivaldybės švietimo įstaigose: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijose, Aštriosios Kirsnos mokykloje, Šeštokų mokykloje, Šventežerio mokykloje, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje, Krosnos mokykloje, Kučiūnų mokykloje, Stebulių mokykloje, Lazdijų mokykloje-darželyje „Kregždutė“, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, Lazdijų meno mokykloje, taip pat Lazdijų krašto muziejaus, savivaldybės administracijos ir Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų pastatuose;
- Kontroliuoja ir reikalauja, kad elektros, šilumos sistemų įrenginiai būtų eksploatuojami pagal nustatytus reikalavimus;
- Neleidžia eksploatuoti techniškai netvarkingų elektros ir šilumos ūkio įrenginių;
- Užtikrina, kad nustatytu laiku būtų atliekami elektros ir šilumos ūkio įrenginių techniniai patikrinimai;
- Organizuoja savivaldybės įstaigų pastatų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą ir yra atsakingas už šių įstaigų šilumos ūkį;
- Prižiūri savivaldybės administracijos, Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų, Lazdijų krašto muziejaus pastatų šilumos ūkį;
- Eksploatuoja Lazdijų krašto muziejaus geoterminę katilinę;
- Organizuoja savivaldybės įstaigų pastatuose įrengtų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimą;
- Eksploatuoja (technologiškai valdo, techniškai prižiūri, remontuoja, matuoja, bando, paleidžia ir derina) savivaldybės įstaigų elektros įrenginius, organizuoja ir yra atsakingas už jų eksploatavimą;
- Atlieka žemos įtampos elektros įrenginių eksploatavimo darbus, šalina smulkius elektros įrenginių gedimus;
- Organizuoja savivaldybės Lazdijų ir Veisiejų miestų bei gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimą, naujų apšvietimo tinklų įrengimą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą;
- Kontroliuoja gatvės apšvietimo tinklų priežiūros paslaugas teikiančios įmonės darbų ir paslaugų kokybę;
- Koordinuoja kitus su energetika susijusius klausimus savivaldybėje;
- Dalyvauja komisijose, kai elektros ar šilumos ūkio įrenginius tikrina elektros tiekimo įmonių ar Valstybės energetikos inspekcijos darbuotojai.
- Pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;
- Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
- Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;
- Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;
- Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
- Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;
- Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;
- Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;
- Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
- Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti technologijos mokslų studijų srities energetikos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
- Mokėti:
- dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;
- naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
- valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,
- dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- Gebėti:
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
- rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,
- Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »