Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vilkpėdės seniūnija Seniūnas (9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilkpėdės seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Vilkpėdės seniūno (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijos veiklai, organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti seniūnijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingiems Savivaldybės padaliniams, informuoja šias sueigas apie šių padalinių priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms, organizuoja gyventojų apklausas, informaciją teikia atsakingiems Savivaldybės padaliniams;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus ir siūlymus, juos analizuoja ir nustatyta tvarka teikia apibendrintas išvadas ir siūlomus sprendimus Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • 6 organizuoja standartizuotos informacijos seniūnijos gyventojams paskelbimą bei jos atnaujinimą visomis turimomis komunikacijos priemonėmis, įskaitant ir elektroninę erdvę bei socialinius tinklus;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
 • teikia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
 • išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose (pagal savo kompetenciją);
 • išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą;
 • išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja kartu su rinkimų komisijomis rinkimus ir referendumus;
 • organizuoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos vykdymą;
 • organizuoja konkursus, vakarones, koncertus ir kitas seniūnijos gyventojų pageidaujamas šventes, taip pat organizuoja sveikatingumo renginius seniūnijos teritorijoje;
 • organizuoja viešuosius darbus, padeda rengti ir įgyvendina seniūnijos teritorijoje gyventojų užimtumo programas;
 • pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 • organizuoja, kontroliuoja ir vykdo seniūnijos mažos vertės pirkimus apklausos būdu;
 • atstovauja seniūnijos gyventojams Savivaldybės administracijoje ir institucijose bei paslaugas teikiančiose įmonėse (pagal savo kompetenciją);
 • atstovauja Savivaldybei daugiabučių namų savininkų bendrijose;
 • remia visuomeninių organizacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu, sudaro sąlygas jų veiklai, bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis, vietos bendruomenių ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir atsakingais specialistais;
 • nuolat teikia Miesto ūkio ir transporto departamentui informaciją apie seniūnijų teritorijų tvarkymą ir priežiūrą: vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštelių, treniruoklių, suoliukų ir kitų kiemo įrenginių būklę, asfalto dangų, medžių avarinę būklę, taip pat apie seniūnijai skirtų lėšų panaudojimą teritorijų tvarkymo darbams ir pateikia šių darbų priėmimo–perdavimo aktus, apibendrina ir perduoda gyventojų prašymus, susijusius su teritorijų tvarkymu ir priežiūra;
 • teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui informaciją apie vaikų teisių pažeidimus;
 • informuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius apie iškilusias žemės, teritorijų, kraštovaizdžio ir kitas aktualias seniūnijai problemas ir teikia reikalingą informaciją;
 • leidžia įsakymus dėl pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų;
 • vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • organizuoja seniūnijai suteiktų patalpų bei turto priežiūrą ir apskaitą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vadovaujamo darbo patirties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą ir šių institucijų kompetencijai priskirtus klausimus;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.I

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »