Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus apygardos administracinio teismo Teismo posėdžio sekretorius

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 5.

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir Raštinės skyriui priskirtų funkcijų vykdymu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- parengia teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;
- parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia / išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
- tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
- nustatyta tvarka skelbia teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;
- prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pateikia teisėjui jų tapatybę patvirtinantį ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę dalyvauti byloje, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje sėdėtų jiems skirtose vietose, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
- nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso įrašus, juos perkelia į kompiuterinę laikmeną pagal nustatytą tvarką. Tikrina automatiniu būdu persikėlusius garso įrašus, pastebėjęs, kad garso įrašas nepersikėlė, įkelia rankiniu būdu;
- rengia pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą;
- tvarko bylas: chronologine tvarka įsiūna į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimus, kompaktinį diską su teismo posėdžio garso įrašais (pagal nustatytą tvarką), numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įsiūtų dokumentų sąrašą, bylos viršelyje pažymi atliktus ir atspindinčius bylos proceso eigą veiksmus;
- pagal nustatytą tvarką suskaitmenina procesinius dokumentus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
- užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos rezervaciją ,,SMC“ programoje ir konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;
- nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į raštinę ir tai pažymi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO sistema);
- laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčia bylas į apeliacinės instancijos ir kitus teismus;
- teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntas, pateikia tvarkingai paruoštas pašto siuntas, įskaitomai ir teisingai nurodo adresus pagal galiojančias Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, ir kitus reikalingus duomenis (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);
- gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui, įvykdo teisėjo patvarkymus ir dokumentus su teisėjo rezoliucija įsiūna į bylą;
- registruoja šiai pareigybei pavestus įvykius LITEKO sistemoje teismo pirmininko įsakymu nustatyta tvarka, papildo LITEKO sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje esanti informacija atspindėtų proceso eigą ir ypatumus, bylos dalyvius ir jų pasikeitimą, bylos ryšius, ištaiso (jei įmanoma) įvestų duomenų netikslumus ir klaidas;
- kontroliuoja sustabdytas bylas teisme nustatyta tvarka;
- užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, jei prašomos suteikti informacijos pats negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;
- pagal kompetenciją pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų teismo posėdžių sekretorių ar Raštinės skyriaus darbuotoją;
- vykdo nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office;
- mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis;
- mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apygardos administracinis teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »