Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja biocidinio produkto autorizacijos liudijimų išdavimo procese: nagrinėja prašymus, tikrina, ar sumokėta (mokėtina) tinkama valstybės rinkliava, vertina pateiktus dokumentus; rengia biocidinio produkto autorizacijos liudijimų projektus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su biocidinio produkto autorizacijos liudijimų išdavimu;
- užtikrina biocidinių produktų duomenų bazių ir Biocidinių produktų registro veikimą;
- rengia sprendimų projektus dėl leidimo ar draudimo naudoti neautorizuotą biocidinį produktą arba nepatvirtintą veikliąją medžiagą išimtinai biocidiniame produkte eksperimentams arba bandymams, atliekamiems mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais;
- dalyvauja nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo procese: nagrinėja prašymus, vertina pateiktus dokumentus; rengia Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančių liudijimų projektus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimu;
- dalyvauja leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo procese: nagrinėja prašymus, vertina pateiktus dokumentus, rengia leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas projektus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas;
- rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų pozicijų pavojingų cheminių medžiagų klausimais;
- atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse pavojingų cheminių medžiagų klausimais;
- pagal kompetenciją teikia informaciją visuomenei, konsultuoja suinteresuotus asmenis visuomenės sveikatos saugos klausimais;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios, teikia siūlymus Vilniaus departamento Produktų vertinimo sktriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- pagal veiklos sritį konsultuoja įstaigos darbuotojus;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
- pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį cheminių medžiagų ir preparatų ar produktų pavojingumo sveikatai vertinimo srityje;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office kompiuterinėmis programomis;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biocidinių produktų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) bei nuodingųjų medžiagų saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- išmanyti Europos Sąjungos institucijų kompetenciją, teisės aktų priėmimo procedūras ir Lietuvos atstovų bendravimo su kitų valstybių narių bei Europos Sąjungos institucijų atstovais reikalavimus.
- mokėti savarankiškai analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »