Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13.

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Vilniaus departamento (toliau – Departamento) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
- koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą bei Skyriaus dokumentų valdymą;
- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- pagal veiklos sritį tikrina Skyriuje parengtų dokumentų projektus, vizuoja juos ir atsako už jų įforminimo atitiktį teisės aktų reikalavimams;
- dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
- pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus, bei metodiškai jiems vadovauja;
- pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
- vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
- vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
- renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
- teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
- pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
- mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
- būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »