Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
- nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
- nagrinėja statinių techninius projektus, tikrina jų atitiktį išduotoms projektavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
- rengia aplinkos tyrimų programas;
- dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
- atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
- rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
- vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
- vertina radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
- 10 analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
- analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
- dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
- pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »