Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- nagrinėja strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus;
- rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
- nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo atrankų išvadas, dalyvauja posėdžiuose dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankų persvarstymo;
- nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadas dėl planuojamos veiklos galimybių;
- nagrinėja poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas;
- nagrinėja paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti, atnaujinti bei taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų projektus;
- dalyvauja savivaldybių Statybų nuolatinių komisijų darbe, tikrina teritorijų planavimo dokumentus ir statinių techninius projektus;
- rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
- atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
- rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
- vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams; analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
- nagrinėja planuojamą nuodingų medžiagų poveikį sveikatai, rengia planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas;
- vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
- konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
- pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
- vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
- dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
- teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
- pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
- pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
- turėti darbo patirties visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »