Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

VILNIAUS MIESTO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus, vykdyti teisės aktų ir kitų rengiamų dokumentų atitikimo teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus, išvadas teismams bei atlikti kitus procesinius veiksmus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės– veiklos srityje ir specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti teisinio darbo patirties;
4.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
4.4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą;
4.9. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus teisme;
5.2. kreipiasi į teismą su ieškiniu (pareiškimu) dėl:
5.2.1. dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų, laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo;
5.2.2. dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą;
5.2.3. nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
5.2.4. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesams išieškojimo;
5.2.5. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
5.2.6. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
5.2.7. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu apribojimo arba atėmimo;
5.2.8. teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
5.2.9. vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
5.2.10. išlaikymo vaikui priteisimo, taip pat priteisto vaikui išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo;
5.2.11. dėl ad hoc globėjo, kuris atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą, kilus vaiko ir jo tėvų (globėjo, rūpintojo) interesų konfliktui arba vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktui (Civilinio kodekso 3.163 straipsnio 3 dalis), skyrimo;
5.2.12. vaiko kilmės iš motinos (motinystės) ar tėvystės nustatymo;
5.2.13. vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, taip pat dėl vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų;
5.2.14. vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;
5.3. dalyvauja teismo posėdžiuose ir (ar) teikia teismui išvadas bylose dėl:
5.3.1. ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės bei teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
5.3.2. ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
5.3.3. nacionalinio įvaikinimo;
5.3.4. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
5.3.5. ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
5.3.6. tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;
5.3.7. vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo;
5.3.8. nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
5.3.9. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais ar teismo sprendimu;
5.4. Civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais dalyvauja nepilnamečio liudytojo, jaunesnio kaip šešiolikos metų, o teismo nuožiūra – jaunesnio kaip aštuoniolikos metų, apklausoje;
5.5. atstovauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo / kaltinamojo/ nuteistojo interesams (vaiko atstovas pagal įstatymą), kai nepilnamečio atstovo pagal įstatymą dalyvavimas baudžiamajame procese pripažintas prieštaraujančiu nepilnamečio asmens interesams;
5.6. teikia teismams rašytines išvadas ir kitus procesinius dokumentus;
5.7. kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse bylose;
5.8. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
5.9. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus;
5.10. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
5.11. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo, vyresniojo patarėjo ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vyresniajam patarėjui, kuruojančiam Skyriaus vyriausiųjų specialistų (teisininkų) darbą.

Pareiginės algos koeficientas: 8.00
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €