Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 8,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. VKE-380

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką; siekti užtikrinti įstaigos departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose funkcijų vykdymo vieningą praktiką; teikti administracines paslaugas, informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikos aplinkos užtikrinimo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ir vertina departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklą vykdant leidimų-higienos pasų išdavimo ir jų laikymosi priežiūros, leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese, radiotechninių objektų projektų ir stebėsenos planų derinimo, elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatų vertinimo ir skelbimo, leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procedūras, vykdant strateginio pasekmių poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų, pavojingų objektų avarinių planų derinimo, taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo subjektų funkcijas, dalyvaujant teritorijų planavimo ir statybų procesuose; renkant, apibendrinant triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas, atliekant žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus, organizuojant šachtinių šulinių vandens cheminius tyrimus, dalyvaujant išduodant mirusiojo kūno laissez-passer ir profesinių ligų priežasčių tyrimuose teikia išvadas ir siūlymus dėl šių procesų tobulinimo;
5.2. rengia rekomendacijas siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką įstaigoje;
5.3. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose specialistus;
5.4. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
5.5. rengia gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatų projektus;
5.6. rengia leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) projektus;
5.7. rengia teikiamą SAM suvestinę informaciją apie triukšmo šaltinius ir jų valdytojus;
5.8. sistemina turimus šachtinių šulinių vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus ir rengia metines ataskaitas SAM bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
5.9. rengia teikiamą SAM informaciją apie gautus pranešimus apie ūmius apsinuodijimo augalų apsaugos produktais atvejus;
5.10. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.11. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.12. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų;
5.13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
5.14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
5.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
5.16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
5.18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
5.21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: